ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Структура - Помощни звена - Библиотека

 

 Научни звена Помощни звена Административни звена

     
 
Обратно
 

Библиотека при Института за исторически изследвания - БАН

          Библиотеката при Института по история - БАН е създадена през 1948 г. като съставна част от академичната библиотечна мрежа, изграждането на която започва през 1947 г.
          Комплектуването на библиотечни материали се осъществява съгласно профила на Института по история и в зависимост от възможностите на Централната библиотека при БАН за изграждане на модерна научна библиотечна система. Сега библиотеката се комплектува в две основни направления - "История на българските земи и България" и "Нова и най-нова обща история на Европа".
          Към 2005 г. фонда на библиотеката съдържа 54 600 тома. Текущите периодични издания са 120 заглавия. Библиотеката съхранява две специални сбирки. Първата е сбирка "Възраждане" и съдържа книжния фонд на бившия институт "Ботев - Левски", който е притежание на Института от декември 1977 г. Книгите от този фонд са 2 200 заглавия или 4 000 тома. Периодичните заглавия са 155 или 309 тома.
Втората сбирка е личната библиотека на чл.-кор. полковник Петър Дървингов и се състои от 1 300 тома.
          Към Института по история се изгражда самостоятелна библиотека, която за сега притежава 220 тома книги, закупени от Института, както и 600 тома книги, подарени от автори с техните автографи или автографи на дарители.
          Библиотеката има изградени каталози - азбучни, систематични, на периодичните издания (азбучен), картотеки на фонд "Възраждане", на библиотеката "П. Дървингов", на старопечатните издания и на библиотеката на Института.

   Главен библиотекар: Десислава Илиева   тел. 02/9792935   моб. тел. 088/4623048
e-mail: library(at)ihist(dot)bas(dot)bg

Работно време: 9:30 – 17:00 часа

Забележка: Библиотеката обслужва само научни работници и докторанти!

Информационни ресурси, достъпни чрез сайта на Централна библиотека на БАН

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача