ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Обща История Контакт

Обратно Българите, Османската империя и Европа
     
 

          Секцията е формирана през 1960 г., но тя е пряк наследник на самостоятелния дотогава в системата на БАН Институт “Ботев-Левски”, присъединен също пред 1960 г. към Института по история. Самият Институт “Ботев-Левски” води началото си от основания през 1945 г. Научен институт “Христо Ботев”с председател Михаил Димитров и секретар Александър Бурмов. От 1953 г. “Христо Ботев” е преименуван в Институт “Ботев-Левски” с директор Михаил Димитров и научен секретар Иван Унджиев и е включен в системата на БАН. От началото на 70-те години на ХХ в., към секция “Възраждане” е присъединена съществуващата преди това в рамките на секция “Средновековна история на България” проблемна група “История на българския народ ХV-ХVIII в.”, като двете научни звена започват да се развиват в тясно сътрудничество и взаимодействие в обща секция “История на българския народ ХV-ХIХ в.”

          Ръководители на секцията са били: акад. Мих. Димитров (до 1966 г.), проф. Ив. Унджиев (до 1972 г.), проф. Кр. Шарова (до 1989 г.), ст.н.с. I ст. д.и.н. Р. Радкова (до 1992 г.), ст.н.с. I ст. д.и.н. Н. Жечев (до 1994 г.), ст.н.с. I ст. д.и.н. Ил. Тодев (до 2012 г.).

          По-подробно вж. >>  СЕКЦИЯ  "БЪЛГАРИТЕ, ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ И ЕВРОПА"

 

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки