ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Обща История Контакт

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

          Секция “Средновековна история на България ” е едно от първите научни звена, създадени след основаването на Инситута по история под името “Стара и средновековна история”. Още тогава към нея са формирани комисии за издирване, превеждане и публикуване на латински, гръцки и турски извори като институционализирано продължение на съществувалата дотогава към Българската академия на науките “Комисия за събиране и издаване на извори за българската история”. В днешния си състав звеното разработва проблемите на българската и общата средновековна история и изворознание.
           Преди да добие днешния си облик, секцията търпи развитие, реорганизации, създаване на нови звена. Като основно научно звено на Института по история, още през 50-те години на миналия век секцията започва активна международна дейност. Тя се изразява в съвместни научноизследователски задачи с колеги от други страни, в размяна на посещения, участия в международни конгреси, конференции и сесии. Това международно сътрудничество се подържа от секцията и до днес. Ръководител на секцията от 2000 г. е доц. д-р Илия Г. Илиев. Звеното издава поредиците “
Гръцки извори за българската история” (ГИБИ) – 11 тома и “Латински извори за българската история” (ЛИБИ) – 5 тома, както и “BYZANTINOBULGARICA
”, от която в процес на подготовка е десетият том.  

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки