ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Обща История Контакт

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
   
 

        Секцията е правоприемник на създадения през 1973 г. сектор “Помощни исторически дисциплини” към Единния център по история, интегрирал след структурните промени на БАН проблемните групи “Историческа библиография и научна информация” и “Извори за българската история”. Научната цел на Сектора е определена в решението на Президиума на БАН (протокол № 3, т. 8 от 6 юли 1973 г.), а именно: да започнат организирани, системни изследвания в тези области на познанието с разработване на методологичните проблеми, възникващи при работа с видовете извори, обект на отделени дисциплини - изворознание, палеография, дипломатика, генеалогия, хронология, метрология, епиграфика, археография, информатика и др.

        В сектора бе поставено началото на единствената по рода си у нас поредица “Помощни исторически дисциплини  (том I бе издаден през 1979 г., том V – през 1991 г., том VI е подготвен за печат) - едно от малкото български периодични издания, индексирани от “Ameircan Historical Abstracts”. От 1995 г. се възстанови издаването на “Публикации по българска история”, обнародва се периодично “BiblioBulgarica”, както и библиографски бюлетини с интернет информация по палеография, генеалогия, сфрагистика.

        Секцията следва традицията в провеждането на научни форуми – регионални, национални и с международно участие, посветени на теоретичните и приложните проблеми на отделните исторически науки. Нейният кадрови състав се попълва постепенно с успешно защитилите дисертации по изворознание, османотурска и гръцка палеография в България (4) и Германия (2).

        Ръководители на секцията - ст.н.с. I ст. д.и.н. Кънчо Георгиев (1973-1992 г.), ст.н.с. I ст. д.и.н. Валери Стоянов – от 1992 г.

Уеб страница: auxiliary.ihist.bas.bg

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки