ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Докторантури Специализации Преподаване

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

Преподавателска дейност

Витка Тошкова

2000-2006 - Нов български университет. Лекционен курс по "Студена война - причини, развитие, последици" (30 ч.).
2000-2006 - Нов български университет. Семинар по "Геополитика и дипломация (политически кризи след Втората световна война" (30 ч.).

Луиза Ревякина

2001-2006 - Международен университет и Руски университет по управление (филиали в България). Цикъл лекции по "История на Русия (VІ-ХХ век)" (30 ч.).
1974-1981 - Софийски университет "Св. Климент Охридски". Лекции, семинари и упражнения по "История на СССР" (60 ч.).

Румян Сечков

2000-2006 - Нов български университет. Лекционен курс HIS 408: "История на настоящето - от конфронтация към обединение" (... ч.).

Румяна Чукова

1998-2003 - Нов български университет. Лекционен курс по "Проблеми на историографията. Историографски школи" (30 ч.).
1997-2001 - Нов български университет. Лекционен курс по "Българска историография" (30 ч.).
1998-2000 - Варненски свободен университет, Магистърска програма. Лекции по "Политическите партии на третата българска държава" (30 ч.).
1998-1999 - Варненски свободен университет, Бакалавърска програма. Лекционен курс по "История на българския политически живот" (100 ч.).

Детелина Динева

2000-2001 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", УНК "Хуманитарни науки и изкуства", Специалност "Европеистика". Цикъл лекции по "История на европейската идея" (30 ч.). 
2000 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", УНК "Обществени науки", Цикъл лекции и упражнения по "Политическа история на Европа и САЩ" (30+15 ч.).
2000 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", УНК "Обществени науки", Цикъл лекции и упражнения по "Външна политика на САЩ и европейските държави" (45+15 ч.). 
2000 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", УНК "Обществени науки", Магистърски лекционен курс по "Централна Европа през втората половина на ХХ в." (30 ч.). 

Воля Аргирова

1995-1998 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Лекционни курсове по "История на Япония" и "История на Китай" (... ч.). 

 

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки