ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Докторантури Специализации Преподаване

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

Докторанти на Секцията през последните години:

Емил Доков, научен ръководител доц. д-р Тамара Стоилова. Тема: Политиката на Свещения съюз и Ранното италианско възраждане (Ризорджименто) в периода 1815-1830 г. Зачислен: февруари 2010 г.

Симеон Кацаров, научен ръководител акад. д. и. н. Константин Косев. Тема: "Дуалистичният модел и държавнополитическото развитие на Австро-Унгария в периода 1867-1899 г.". Защита на докторската дисертация на 13 октомври 2005 г.  

Инна Манасиева, научен ръководител ст. н. с. д. и. н. Луиза Ревякина. Тема: "Украинската народна република и България 1918-1920 г.".  Защита на докторската дисертация – юни 2004 г.

"Южното разширяване на европейската общност (Гърция, Португалия, Испания - преход към демокрация и интеграция), 1974-1986". Защита на докторската дисертация – юни 2003 г.

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки