ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Обща История Контакт

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

Опознаването на света около нас, на неговата история и опитът да се намери мястото на българите и България в него поражда необходимостта от формирането на специално научно звено за разработване на проблеми от световната история в ново и най-ново време. Създаването на секция по обща история през март 1981 г. става възможно в резултат на нарасналите потенциални възможности на българската историческа наука и поради нуждата от интензивни научни контакти с други страни като част от стопанското, политическото и културното обвързване на България със света. В секцията започват работа специалисти по история на Европа, САЩ, Латинска Америка, Африка. Последните 20 години, свързани с промените в международните отношения, с нарастването на взаимообвързаността между отделните региони, наложиха научно-изследователските проблеми на секцията като приоритетни за българската историческа наука. Общите проекти и работата на всеки един от научните сътрудници превърнаха секцията в действителен център за изследвания върху новата и съвременната история на Европа и света, който успешно сътрудничи с останалите научни звена от Института по история, с други институти от БАН, със СУ “Св. Климент Охридски” и с други академични институции. Секцията поддържа международни научни контакти.

Ръководители на секцията в първите десет години са академик Константин Косев и проф. Витка Тошкова. През 90-те години ръководството поеха проф. Луиза Ревякина и ст. н. с. Пламен Цветков. От началото на 2001 г. ръководител на секцията е доц. Тамара Стоилова.

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки