ИИст

Институт по история   Институт по история   Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ВИТКА ИВАНОВА ТОШКОВА

e-mail; home page

 

 

Академична кариера

Образование

          1962 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

          1967-1969 - редовен аспирант в Института по история, БАН.

          1970 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Българо-германски политически отношения 1941-1943 г." под научното ръководство на проф. Воин Божинов.

Назначение

          1962-1966 - Уредник, Национален военноисторически музий, София.

          1970-1979 - Научен сътрудник в Института по история, БАН.

          1979 - Старши научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

          1989-1993 - Заместник директор на Института по история, БАН.

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1985 - Д.и.н. (Dr.Sc.) след защита на дисертация върху "България в балканската политика на САЩ (1939-1944 г.)".

          1988 - Ст.н.с. І ст. (професор) в Института по история, БАН.

Членства в научни организации и сдружения

          1987-1995 - Член на ВАК по исторически науки;

          1999-2005 - Председател на Научно-експертната комисия към Националния фонд "Научни изследвания" при МОН.

          2001-2005 - Член на СНСННИ към ВАК при МС.

Членства в редколегии и издателски научни съвети

          - Ръководител от българска страна на съвместни проекти с Института по славянознание – РАН:

                    1. “България и Русия през ХХ век”.

                    2. “Съветският фактор в развитието на България след Втората световна война”.

                    3. “Коминформбюро и България 1947-1956. Изследвания и документи”.

          - Bulgarian Historical Review

Научни специализации в чужбина

          1971 - Берлин, ГДР.

          1980 - Москва, СССР.

          1987-1988 - Вашингтон Д.С. - "Фулбрайт".


Участие в съвместни научни проекти

          1. България и Русия през ХХ век. (ръководител от българска страна на съвместен проект с Института по славянознание, РАН);

          2. Съветският фактор в развитието на България след Втората световна война (съвместен проект с ИС - РАН, ръководител от българска страна);

          3. Коминформбюро и България 1947-1956 (съвместен проект с ИС - РАН, ръководител от българска страна).

Области на научни интереси

          1. Външна политика на България;

          2. Международни отношения след Втората световна война.

          3. Източна Европа в политиката на САЩ и СССР; Русия през ХХ-ХХІ век.

Преподавателска дейност

          1999-2005 - Нов български университет, Департамент "История", Магистърска програма "Геополитика и дипломация". Лекции и семинар по "Студената война и политическите кризи в Източна Европа".

Езици

          .....


Подбрани публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. България и Третият райх (1941-1944). Политически отношения. София: “Наука и изкуство”, 1975, 257 с.
 2. България в балканската политика на САЩ 1939-1944. София: “Наука и изкуство”, 1985, 424 с.
 3. България - своенравният съюзник на Третия райх. Сборник документи. София, 1992, 361 с. (съставител, редактор, предговор).
 4. Дневникът на Бекерле - пълномощен министър на Третия райх в България. София, 1992, 216 с. (съставител).
 5. България - непризнатият противник на Третия райх. Документи. София, 1995, 295 с. (Отговорен редактор, съставител с други участници, автор на предговора).
 6. Фрагменти от историята на евреите в България. София: Дружество за дружба “България-Израел”, 1997, 47 с.
 7. Русия и България през ХХ. Българо-руски научни дискусии. С., 2000 (Отговорен редактор, автор на предговора).
 8. Коминформбюро и България 1947-1946. Документален сборник. (българо-руски проект. Ръководител на проекта и отговорен редактор;под печат).
 9. Обречени и спасени: България и антисемитизмът. Сборник с изследвания и документи. (Ръководител на проекта и отговорен редактор; под печат).

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Германската агресия на Балканите и ролята на България (април-май 1941 г.) - Еtudes Historiques, 5, 1970, 319-343.
 2. Външнополитическото положение на България (юни 1941 - февруари 1943 г.). - Известия на Института по история, 22, 1972, 15-54.
 3. Външната политика на правителството на Добри Божинов (септември 1943 - май 1944 г.) - Исторически преглед, 1974, № 2, 3-34.
 4. The Policy of the United States towards the Axis-Satellites (1943-1944). - Bulgarian Historical Review, 1979, № 2, 3-26.
 5. The USA and the Great Britain in the Armistice Negotiations with Bulgaria (September-October 1944). Etudes Historiques, 12, 1984, 273-302.
 6. Откъсването на България от Тристранния пакт в проектите на САЩ и Великобритания (1943-1944). - В: Българо-английски отношения в ново и най-ново време. София, 1987, с. 104-138.
 7. The Second World War and the Fate of Small European Nations (1939-1947). - Etudes Historiques, 14, 1990, 193-203.
 8. Дипломацията на САЩ за славянско единство през Втората световна война. - Славянска филология, 21, 1993, 343-351.
 9. САЩ в България (септември-декември 1944 г.): разузнаване и дипломация. – Военноисторически сборник, 1993, № 2, 89-123.
 10. САЩ в България (януари-септември 1945 г.): разузнаване и дипломация. – Военноисторически сборник, 1993, № 5, 86-105.
 11. Примирието с България - 28 окт. 1944 година. - Известия на държавните архиви, 68, 1994, 43-96.
 12. Bulgaria between the USSR and the USA (1944-1946). – Bulgarian Historical Review, 1995, № 1, 66-90.
 13. The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe 1945-1950. A Reassessment. - Bulgarian Historical Review, 1995, № 2, 143-155.
 14. Bulgaria, 1944-1947: the Doomed Alternative. - Bulgarian Military Review (Special Issue: Between East and West), 1996, 69-83.
 15. The Struggle between the USSR and the USA for Bulgaria – a Step towards the Cold War 1944-1947. – In: The Balkans aftrer the Second World War / Balkan posle Drugog svetskog rata. Beograd: Institut za Savremenu Istoriju, 1996, pp. 39-44.
 16. Мирът с България (1945-1947 г.): амбиции и постижения на "голямата тройка". - Военноисторически сборник, 1997, № 6, 35-57.
 17. Дипломацията на САЩ за някои аспекти в отношенията между СССР и САЩ (1919-1934). - В: Българо-съветски военни и политически отношения (1917-1941). Статии и доклади. Софя, 1998, с. 22-43.
 18. СССР в проектите на САЩ за следвоенното устройство на Източна Европа (1941-1947). – В: България и Русия през ХХ век. София: ИК “Гутенберг”, 2000, с. ...
 19. Советские геостратегические замыслы на Балканах в 40-е годы ХХ века (по материалам Национального архива США). – В: Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений ХХ в. (Отв. редакторы – Г.Г.Литаврин, Р.П.Гришина). Санкт-Петербург: Издательство “Алетейя”, 2002, с. ...
 20. Дирижираният крах на европейския социалистически Изток в края на ХХ век. - В: Проблемът Изток-Запад: историческа перспектива. (Ред. кол. Т. Стоилова и др.). София: Парадигма, 2003, с. 539-558.

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

Г. ДРУГИ: