ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ВИОЛИНА СТОЙЧЕВА АТАНАСОВА

e-mail: violina_atanasov (at) hotmail (dot) com; v_st_a (at) abv (dot) bg

Академична кариера

Образование

1979 - Магистър по история, Институт стран Азии и Африки, МГУ "М. Ломоносов", Исторически факултет, Катедра "История на Индия".

1983-1987 - Редовен аспирант в Институт востоковедения, АН СССР, Москва.

1987 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация "Культурная политика в независимой Индии и идейная борьба вокруг вопросов индийской культуры" под научното ръководство на проф. д.ф.н. А. Д. Литман.

Назначение

1979-1983 - Специалист в Института по култура, Комитет по култура и БАН.

1988 - Научен сътрудник в Института по история, БАН.

2016 - доцент в Института за исторически изследвания - БАН

Академична квалификация

Научна степен и звание

1987 - Доктор (PhD).

1998 - Н.с. І ст. в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения

1991 - Съюз на учените в България.

1996 - Асоциация “Клио”.

2006 – Българско историческо дружество.

Членства в редколегии и издателски научни съвети

 • Историческо бъдеще.
 • Поредица “Проблемът Изток-Запад”.
 • Поредица “Изследвания и документи”.

Научни специализации в чужбина


Участие в съвместни научни проекти

 1. "Изток-Запад: взаимодействие и противоречия" (2001-2002). Съвместен проект на ИИст.
 2. "Необходимият Изток" (2002-2005). Съвместен проект, спонсориран от Фонд “Научни изследвания”, МОН и реализиран с участието на учени от ИИст и ИБалк към БАН, на преподаватели от СУ и ВТУ, на служители в централни и провинциални архиви, на гости от Русия, Австрия, Сърбия и др.
 3. „Русия между Запада и Изтока. ХVІІІ - ХХ в. Страници от историята" (2006-2009). Съвместен проект с Института по руска история на РАН.
 4. 30 години секция “История на света и международните отношения в ново и най-ново време” (2009-2011). Проект на секция “История на света и международните отношения в ново и най-ново време”.
 5. Призвание и всеотдайност. Към 70-годишния юбилей и 40-годишнината от научната дейност на ст.н.с.I ст., д.и.н. Витка Тошкова (2009-2010). Проект на секция “История на света и международните отношения в ново и най-ново време”.

Области на научни интереси

 1. Теория и методология на историческата наука.
 2. Културна история на Азия в ново и най-ново време.
 3. Съвременна българска култура и история.

Преподавателска дейност

2005 - Научен ръководител на дипломна работа на Соня Венелинова Обретенова, студентка в магистърска програма "Индийско културознание и обществознание" на специалност "Индология" на тема: “Съдбата на далитите. Съвременно положение на далитите в Индия”.

Езици

руски; английски, немски, хинди, урду


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. С.: Парадигма, 2003 (съ-съставител и редактор).
 2. Проблемът Изток-Запад. Съвременни измерения. С., 2004 (съ-съставител и редактор).
 3. Проблемът Изток-Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. С.: Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2005 (съ-съставител).
 4. Проблемът Изток-Запад. България и Балканите. С.: Асоциация "Клио-96", 2006 (съ-съставител и редактор).
 5. Българското огледало (Образът на Индия в България – краят на XIX – краят на XX век). Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, С., 2014, 306 с. (Електронна книга) ISBN 978-954-322-786-0.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Принципы и содержание внутренней культурной политики в Индии. — В: Культура в странах Азии и Африки. Вопросы теории и практики. М., 1989, с. 159-176.
 2. Неру за културата и културната политика в независима Индия. - Култура, 1989, № 6, 87-78.
 3. The Intelligentsia and the Cultural Processes in India during the Colonial Period. - Bulgarian Historical Review, 1996, № 3-4, 82-105.
 4. Индия на Ганди и на Неру, или между традицията и модернизацията. - Историческо бъдеще, 1997, № 1, 132-166.
 5. Идеята за социална справедливост в съвременна Индия. — В: Индия в българската наука. С.: Албатрос, 1997, с. 310-316.
 6. Диалогът между история и социология и развитието на социалната история. — Историческо бъдеще, 1998, № 1, 125-147.
 7. Измерения на религиозното пространство на източния мистицизъм в България (до средата на ХХ век). – В: Религия и църква в България. Социални и културни измерения в православието и неговата специфика в българските земи. София, „Гутенберг“, 1999, ISBN 954-9943-06-2, с. 372-380.
 8. The Social Adaptation of the White Brotherhood (Mid-40s – Late 60s of the 20th Century). – Bulgarian Historical Review, 2001, № 1-2, p. 158-183.
 9. Америка и духът на ориентализма. — В: Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. С., 2003, с. 466-479.
 10. Южна Азия – зона на конфликти или стабилност? – В: Проблемът Изток Запад. Съвременни измерения, С., 2004, с.41-49.
 11. Религиозната вълна в България. Края на XIX – средата на XX век. - В: Проблемът Изток – Запад. България и Балканите. С., 2006, с. 141-161.
 12. Културният модел на Людмила Живкова в българското културно самоопределение между Изтока и Запада. – В: Проблемът Изток–Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. С., Акад. изд. „Марин Дринов“, 2005, ISBN 954-430-991-8, с. 300-325.
 13. Изтокът във фокуса на Запада. - В: Проблемът Изток–Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. С., Акад. изд. “М. Дринов”, 2005, с. 12-21.
 14. Религиозната вълна в България. Краят на XIX – средата на XX век. – В: Проблемът Изток–Запад България и Балканите. С., Клио-96, 2006, ISBN-10: 954-91861-1-3; ISBN-13: 978-954-91861-1-6, с. 141-160.
 15. Секуларизацията в Индия: развитието на една идея през XIX – XX век. – сп. Българско изтокознание. (Acta orientalia Bulgarica), kn.1, 2007, 17-29.
 16. "Не съм светец, не съм и политик". Махатма Ганди. - В: Известия на Българското историческо дружество. Том 40. София: Институт по история, БАН, 2008, с.84-93.
 17. България – Индия: първи стъпки в установяването на културните взаимоотношения (50-те – началото на 60-те години на XX в.). – В: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев. С., Акад. изд. „Марин Дринов“, 2009, ISBN 978-954-322-277-3, с. 22-30.
 18. Индийски внушения в западната култура (XIX–XX век). – В: 20 години индология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. С., 2009, ISBN 978-954-07-2860-5, с. 379-389.
 19. Двустранните отношения като фактор за формирането на образа на Индия в България (50-80 г. на XX в.). – В: 30 години секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. С., 2010, ISBN 978-954-92267-9-9, с. 44-62.
 20. Споделена Индия. – Историческо бъдеще, 2010, 1-2, с. 260-281.
 21. Индия в българските учебници по история (следосвобожденски период). – В: Призвание и всеотдайност. Към 70-годишния юбилей и 40-годишната научната дейност на ст.н.с. I ст., д.и.н. Витка Тошкова. С., Акад. изд. „Марин Дринов“, 2011, ISBN 978-954-322-455-5, с. 313-326.
 22. Ориенталистиката в Русия (XVIII–XIX век). – В: Русия между Запада и Изтока. ХVIII–ХХ в. Страници от историята. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2011, ISBN 978-954-322-438-8, с. 118-156.
 23. Акценти на българската културна политика по отношение на Индия (60-те – 70-те години на XX век). – Исторически преглед, 2011, кн. 1-2, с.174-192.
 24. Information Technologies for Presentation of Bulgarien-Indian Cooperation in a Virtual Museum (съвместно с Galina Bogdanova и Todor Todorov). – Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage. Institute of Mathematics and Informatics – BAS, Sofia, 2011, ISBN 1314-4006, s. 111-116
 25. Digitisation and Presentation of Historical Materials in a Virtual Exhibition “The Image of India in Bulgaria: from the Late 19th to the Late 20th Century”. (съвместно с Galina Bogdanova). – Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. Proceedings, Vol. 3. Sofia, Institute of Mathematics and Infromatics, BAS, 2013, ISBN 1314-4006, s. 212-218.
 26. Людмила Живкова и амбициозните български проекти в Индия. – В: Културното отваряне на България към света. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2013, ISBN 978-954-07-3557-3, с. 78-84.
 27. Бал Гангадхар Тилак. – Нов български университет, 2014. – http://ebox.nbu.bg/profesorgenov/view_lesson.php?id=10
 28. Писма за Индия. – Историческо бъдеще, 2014, 1-2, с. 236-249.
 29. Образът на Индия в България – развитие и приемственост. – В: От Индия, към Индия – перцепции и перспективи. 30 години специалност Индология във Факултета по класически и нови филологии. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2015, ISBN 978-95407-3904-5, с. 320-326.
 30. Bulgarian Cultural Policy in India and Bulgarian-Indian Cultural Relations in the 70s and 80s of the 20th Century. – Asian Journal of Social and Human Sciences, 2016, Vol.(1), Is. 1, p. 4-13
 31. Боливуд в България. – Историческо бъдеще, 2016, 1-2, с. 178-196
 32. Българската преса за Индия (първата половина на XX век). – Списание на БАН, 2016, кн. 2, с. 18-23.
 33. Културно-пропагандната дейност на социалистическите страни в Индия. – В: Русия между Запада и Изтока. Политика и дипломация [Известия на Института за исторически изследвания. Т. XXXIII]. С., 2016, с. 382-402.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

 1. Велева, М. Българската съдба на професор П. М. Бицилли. – Историческо бъдеще, 2005, 1-2, с. 286-291.
 2. Изток-Запад. Граници във времето и пространството. – Историческо бъдеще, 2002, 1-2, с. 298-301.
 3. Indian Philosophy and History of Religion in Russia and the former Soviet Union. A Bibliography Prepared by Alexander L. Gungov, Sofia University, Violina Atanasova, Bulgarian Academy of Sciences. – Journal of Comparative Literature and Aesthetics, Vol. XXII: Nos. 1-2: 2000.

Г. ДРУГИ

Съставителство и редакция

България, Балканите и Русия. XVIII–XXI век. С., Институт за исторически изследвания, 2011.

Изследвания и документи. С., Асоциация Клио-96, 2008.

Проблемът Изток–Запад. България и Балканите. С., Асоциация Клио, 2006, 447 с.

Проблемът Изток–Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. С., Акад. изд. „Марин Дринов“, 2005.

Проблемът Изток–Запад. Съвременни измерения. С., Асоциация Клио, 2004.

Проблемът Изток–Запад. Историческа перспектива. С., „Парадигма“, 2003.

Религия и църква в България. С., 1999
и други тематични и юбилейни сборници

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

Национална конференция „Индия в българската наука“, организирана от Клуб „Приятели на Индия“ в сътрудничество с Българската академия на науките и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и с подкрепата на Посолството на Република Индия в София, 15-16 юни 2017, София. Доклад: Индо-българските дружества за приятелство като инструмент на политиката на България в Индия (50-80-те години).

Публична лекция на тема „Рецепцията на Индия в България до средата на ХХ век“ в рамките на семинара „Актуални проблеми на историята и историографията“ НИИИ, БАН, 20.10.2015

Международна научна конференция „От Индия към Индия – перцепции и перспективи“, посветена на 30-годишнината на специалност Индология в СУ „Св. Климент Охридски“, организирана в сътрудничество с Индологическа фондация „Изток–Запад“, 9-10 септември 2013 г. Доклад: Образът на Индия в България – развитие и приемственост.

International Conference. Veliko Tarnovo, 18-21 September, 2013. Paper: Digitisation and Presentation of Historical Materials in a Virtual Exhibition “The Image of India in Bulgaria” (съвместно с Г. Богданова).

Международна научна конференция по повод 70 години от рождението на Людмила Живкова, 19 октомври 2012 г. Доклад: Людмила Живкова и амбициозните български проекти в Индия.

International Conference. Veliko Tarnovo, 11-14 September, 2011. Paper: Information, Technologies for prеsentation of Bulgarian-Indian Cooperation in a virtual museum. (съвместно с Г. Богданова и Т. Тодоров).

Международна конференция „Интелектуалците и/в политиката“, Нов български университет, 29-30 април 2011. Доклад: Бал Гангадхар Тилак.

НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Доклад „Български информационно-културен център“ – „Вечер на БКИЦ“, организирана от Клуб „Приятели на Индия“, 29 февруари 2012 г.

Българският културно-информационен център в Делхи – история и дейност. – Светилник, 2012, 14.

Рабиндранат Тагор и Махатма Ганди – по различни пътища към една цел. – Лекция, изнесена пред Клуб „Приятели на Индия“, специалност Индология в СУ и Посолството на Република Индия в България на 21 октомври 2011 г.

Документален филм на режисьорката Петя Иванова. 2008. Консултанти Боряна Камова и Виолина Атанасова.

Слово за Ганди по случай обявяването от ООН на рождения ден на Махатма Ганди за „Ден на ненасилието“ – вечер, организирана от Посолството на Република Индия, 2.10.2007.

Махатма Ганди – символ на мира и ненасилието. – Светилник, 2007, 9, С. 36-39.

Л.Н. Толстой и Индия. – Лекция, изнесена пред Славянското дружество, 1.02.2006 и пред Клуб „Приятели на Индия“ и Посолството на Република Индия в България, 4.05.2006.

Толстой и Индия. – Светилник, 2006, 8, с.156-160.