ИИст

Институт по история   Институт по история    Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ВОЛЯ ГЕОРГИЕВА АРГИРОВА

5 октомври 1952, София

Академична кариера

Образование

1976 - Магистър по история, Институт стран Азии и Африки, МГУ "М. Ломоносов", Исторически факултет, Катедра по "История на Япония".

1981-1985 - Редовен аспирант в Институт стран Азии и Афпики, МГУ.

1985 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Политика Японии в Юго-Восточной Азии, 1973-1983" под научното ръководство на Михаил Степанович Капица.

Назначение

1977-1979 - Специалист, ЦИНТИ.

1979-1981 - Специалист, Българско философско дружество.

1985 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

1985 - Доктор (PhD).

1990 - Н.с. І ст. в Института по история, БАН.

Членства в научни организации и сдружения

1987 - Съюз на учените в България.

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина

1992-1993 - Институт за Източна Азия, Колумбийски университет, Ню Йорк, САЩ: Десет-месечна специализация по линия на ACLS на тема "Политиката на Япония и САЩ в Азиатско-тихоокеанския регион".


Участие в съвместни научни проекти

 1. “Необходимият Изток” (2003-2006). Проект към Националния съвет “Научни изследвания” – МОН.
 2. „Русия между Запада и Изтока. ХVІІІ - ХХ в. Страници от историята". (2006-2008). Съвместен проект с Института по руска история на РАН.

Области на научни интереси

 1. История и външна политика на Япония.
 2. Международни отношения в Азиатско-тихоокеанския регион.
 3. История на Япония.

Преподавателска дейност

1995-1998 - Варненски свободен университет. Лекционни курсове "История на Япония", "История на Китай".

Езици

руски, английски; японски, френски.


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. С.: Парадигма, 2003 (редактор).
 2. Проблемът Изток-Запад. България и Балканите. С.: Асоциация "Клио-96", 2006 (съставител).
 3. „30 години секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време”, издание на Института по история, София, 2010 (редактор)

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Международная обстановка в Юговосточной Азии и японская политика. – В: Япония: экономика, политика, история. Москва: Наука, 1989, с. 89-95.
 2. Some Aspects of Soviet-Vietnamese Relations. – In: East European Studies. Honam University Press: Seoul (Korea), Vol. 5, 1991, pp. 233-265.
 3. The Changing Post-Cold War Security System in East Asia. – In: East Asian Institute Report Series. Columbia University, New York, May Issue, 1993, 21 pages.
 4. Американо-японско сътрудничество. – Военноисторически сборник, 1993, № 4, 92-111.
 5. Някои аспекти на японската икономическа политика в Азиатско-тихоокеанския регион. – Международни отношения, 1994, № 4, 113-122.
 6. Япония и икономическата интеграция в АТР. – Историческо бъдеще, 2000, № 1-2, 56-77.
 7. Северная Корея и проблема безопасности в Восточной Азии. – В: Конфликты и компромиссы в мировой истории: Материалы Всероссийской научной конференции, 3 - 4 июня 2004 г. Ярославль, 2004, с. 11-14.
 8. Северна Корея: наследството на Студената война в Източна Азия. – В: Проблемът Изток - Запад. Историческа перспектива. София: Парадигма, 2003, с. 624-640.
 9. Политиката на САЩ в Североизточна Азия след 11 септември 2001 г.: кризата с ядрената програма на КНДР. – В: Проблемът Изток – Запад. Съвременни измерения. София, 2004, с. 30-40.
 10. Проблемът за Северните територии – история и реалност. – В: Проблемът Изток – Запад: Превъплъщения в ново и най-ново време. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2005, с. 218-243.
 11. Япония и конфликтът на Балканите. - В: Проблемът Изток – Запад: България и Балканите. София: Асоциация "Клио-96", 2006, с.323-347.
 12. Три программы обороны Японии. - В: Вестник Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова. Т. 3, 2007. Серия: История, № 1, с. 72-76.
 13. Сигурността на Япония и нейната програма за национална отбрана, с.12-21, в: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2009.
 14. Японско-американският военен съюз: предизвикателствата на ХХІ век, в: Сборник статии „30 години секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време”, издание на Института по история, София, 2010, с. 27-43.
 15. Русия в Далечния Изток в началото на ХХІ в. (политически и икономически аспекти), в: Русия между Запада и Изтока (ХVІІІ-ХХ в.). Страници от историята, приета за печат в Академично издателство „Марин Дринов”, София.
 16. Ролята на Япония за развитието на регионалното сътрудничество в Източна Азия по време на Студената война (1947-1989 г.) в: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р  Витка Тошкова, приета за печат в Академично издателство „Марин Дринов”, София.
 17. Русия и Шанхайската организация за сътрудничество, СУ „Климент Охридски” (приета за печат).
 18. Японско-американският съюз: 50 години от подписването на Договора за взаимно сътрудничество и сигурност, СУ „Климент Охридски” (приета за печат).

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Рецензия на учебник с название  „Буддизм. Даосизм. Конфуцианство” на д.и.н., проф. Т. М. Гавристовой, завеждаща Лабораторията за ориенталистика и африканистика на Ярославския държавен университет

Г. ДРУГИ