ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

РУМЯН ТОДОРОВ СЕЧКОВ

5 април 1955, Кюстендил

e-mail

 

Академична кариера

Образование

          1979 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

          1981-1985 - Редовна аспирантура в БГУ, Минск, Беларус.

          1985 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Съветско-българското икономическо и научно-техническо сътрудничество, 1966-1970 г.".

Назначение

          1985 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1985 - Доктор (PhD).

          1990 - Н.с. І ст. в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

          Нова и най-нова обща история.

Преподавателска дейност

Езици

          руски, английски


Публикации

А. МОНОГРАФИИ

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

  1. Советско-болгарское научно-техническое сотрудничество. - В: Материалы шестой научной конференции болгарских аспирантов, обучающихся в СССР. Москва, 1983, с. 224-232.

  2. Роль КПСС и БКП в осуществлении советско-болгарского экономического сотрудничества (1966-1970 г.). - В: Вестнiк Белоруского держаунага унiверсiтета. I-мя У. I. Ленiна, № 2, 1984, с. ...

  3. България в балканските приоритети на Съветския съюз. Начало на зависимостта. - В: България между Европа и Русия. София, 1997, с. 126-136.

  4. България и Русия след промените в търсене на ново партньорство. - В: България в сферата на съветските интереси. София, 1998, с. 128-130.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДРУГИ