ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

РУМЯНА Андреева ЧУКОВА


e-mail:
rumy_ch@yahoo.com

 

Академична кариера

Образование

          1984 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски". Втора специалност "Философия". Специализация "История на балканските народи".

          1990-1993 - Редовна аспирантура в Института по история, БАН.

          1996 - Доктор (PhD) след защита на дисертация върху "Българският национален въпрос (1878-1912) като теоретичен проблем в българската историография (1878-1944)" под научното ръководство на проф. д.и.н. Добрин Мичев.

Назначение

          1999 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1996 - Доктор (PhD).

          2002 - Н. с. І ст. в Института по история - БАН.

          2009 – Старши научен сътрудник II ст.

Членства в научни организации и сдружения

          2000 - Central Eurasian Studies Society (CESS)

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина


Участие в съвместни научни проекти

          2003 - 2005 – Необходимият Изток.

          2007 - 2010 – България и българите в Централна Азия (ХХ, началото на ХХІ век).

Области на научни интереси

          1. Теория на нацията и национализма.

          2. Българска историография.

          3. Съвременна история на Централна Азия.

          4. Нова и най-нова балканска история.

Преподавателска дейност

          1997-2001 - Нов български университет. Лекционен курс по "Българска историография".

          1998-1999 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".

                   1) Бакалавърска програма: "История на българския политически живот 1878-1944".

                   2) Магистърска програма: "Политическите партии на третата българска държава".

          1998-2003 - Нов български университет. Лекционен курс по "Проблеми на историографията. Историографски школи".

Езици

               английски, руски.


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Нация и национализъм в българската история. София: Парадигма, 1998.
 2. Проблемът Изток-Запад. Превплъщения в ново и най-ново време. С: Акад. издателство "Проф. Марин Дринов", 2006 (съ-съставител).
 3. Централна Азия. Трансформации на идентичността. С.: Изд. "Изток-Запад", 2007, 456 с.

 Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Сравнительное исследование взаимоотношений между христианскими и мусульманскими сообществами в Центральной Азии и на Балканах. - Central Asia and Culture of Peace, Bishkek, Kyrgyzstan, № 1-2, 2000, http://www.asiajournal.to.kg/ru/issues/2000/ 0102/chukova.html
 2. Central Asian Studies in Bulgaria: Historical Background and Perspectives. - Central Asian Studies Review. Harvard Forum for Central Asian Studies, 2002, vol. 2, 1- 10 (co-author: Vl. Chukov).
 3. Балканският “Път на петрола” като мост между Изтока и Запада. - В: Проблемът Изток – Запад. Историческа перспектива. София: Парадигма, 2003, с. 606-614.
 4. Възраждащият се ислям и новата национална идентичност: две лица на геополитическите промени в бившите съветски републики от Централна Азия. В:   Проблемът Изток – Запад. Съвременни измерения. С., 2004, с. 57–68.
 5. Геостратегия, война и национален геноцид. Съдбата на малките нации в Крим и Кавказ през Втората световна война. Проблеми в историографията. - В:  Втората световна война. България и следвоенният свят. София, 2005, с. 213-226.
 6. Генерал Георги Вазов за историята на Централна Азия. - В: 90 години организирани военноисторически изследвания в България. София: Военно издателство, 2005, с. 251-260.
 7. Централноазиатският “Път на петрола” между Изтока и Запада. - В: Проблемът Изток – Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. София: Академично издателство “М. Дринов”, 2005, с. 192-217.
 8. Установяване и развитие на отношенията между България и републиките от Централна Азия. - В: Проблемът Изток - Запад. България и Балканите. С.: Асоциация "Клио-96", 2006, с. 380-414.
 9. България и Казахстан: Петнадесет години от установяването на дипломатически отношения. - В: Исторически преглед, кн. 1-2, 2007, с. 191-220.
 10. Президентът-„слънце”. Персонификация на властта и националната идея „по централноазиатски”, ръкопис – 18 стр., Сборник в чест на акад. К. Косев.
 11. Сблъсъкът между старите и новите исторически митове в националната идентичност на постсъветска Централна Азия. - В: Известия на БИД, т.40, с. 411-425.
 12. Ролята на ислямския ренесанс за държавнополитическата легитимация в бившите съветски републики от Централна Азия. - В: Религия и политика. Международна конференция. Десет години от създаването на специалност “Социология”. Благоевград, 2005, 78-86.
 13. Националната идентичност и политическата легитимация в Централна Азия през 90-те години на ХХ век. Проблеми и тенденции. - В: Научни трудове на Пловдивския университет “П. Хилендарски”, Пловдив, 2006, Т. 1, кн. 1, 2006, с. 589-596.
 14. Национальная идентичность в постсоветской Центральной Азии: реалии и перспективы. - Bulgarian Historical Review, 2008, 3-4, с. 70-99.

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. Сравнително изследване на взаимоотношенията между християнските и мюсюлманските общности в Централна Азия и на Балканите. - Историческо бъдеще, 2000, № 1-2, 194-205.

 2. Проблема Восток – Запад. Историческая перспектива. Международная конференция, состоявшаяся в Софии, 17-19 октабря 2002 года. - Bulgarian Historical Review, 2003, № 1-2, 242-249.

 3. Roger D. Petersen. Understanding Ethnic Violence: Fear, Hatred, and Resentment in Twentieth-Century Eastern Europe. Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 298 pp., ISBN 0-521-80986-X (hbk). - E-Extreme Newsletter (2003, 7 с.): http://www.bath.ac.uk/esml/ecpr/newsletter/Book5_1.htm .

 4. ADYGE (CIRCASSIÀ/CIRCASSIAN), BULGÀRIA/BULGARIA - Bulgarian Gagaouzes. Ethnic and Social Enigma, by Dr. Roumiana Chukova In: http://www.ciemen.org/mercator/ll127.htm .
   

Г. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ:

 1. Comparative Studies of Christian-Muslim Communities Relationships: Central Asian and Bulgarian cases. - In: Civil Society in Central Asia: The Problems of Modernization and Islamic Revival. Bishkek, Kyrghystan, 06-09. 06. 2000 (organized by Soros Fondation).

 2. Генерал Георги Вазов за историята на Централна Азия. - В: Международна научна конференция “90 години  организирани изследвания по военна история в България”. София, 26-27 октомври 2004.

 3. Националната идентичност и политическа легитимация в Централна Азия през 90-те години на ХХ век. Проблеми и тенденции. - В: Международен научен симпозиум ”10 години историческо образование в ПУ “П. Хилендарски”. 10 години Катедра по история”. Пловдив, 2-4 ноември 2004 (под печат).

 4. Геостратегия, война и национален геноцид. Съдбата на малките нации в Крим и Кавказ през Втората световна война. Проблеми в историографията. - В: Втората световна война. България и следвоенният свят. София, 20 април 2005.

 5. Ролята на ислямския ренесанс в националната и държавнополитическата легитимация на бившите съветски републики от Централна Азия. - Доклад на Международната научна конференция “Религия и политика, Югозападен университет “Неофит Рилски”. Благоевград, 3-4 юни 2005 (под печат).

 6. Установяване на дипломатически отношения между България и републиките от Централна Азия. - В: Проект “Необходимият Изток”; ноември 2005.
 7. Етнонационализъм след федерация. Балканите и постсъветска Централна Азия – два модела на един процес. - В: Модерният национализъм: Балкански и европейски измерения, НБУ, 23-24 ноември 2007.
 8. Санитарните мисии на международния Червен кръст в Руско-японската война (1904 – 1905) и участието на принцеса Елеонора Ройс – Кьостриц. - В: Война и милосърдие, 30 ноем. 2007.