ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

МАРИЯ ИВАНОВА КОЛЕВА

e-mail: mmkol (at) abv (dot) bg

Академична кариера

Образование

1981 - Магистър по история, Софйски университет "Св. Климент Охридски".

1983-1986 - Редовен аспирант в Лайпцигския университет, ГДР.

1986 - Dr.phil. (PhD) след защита на дисертация върху "Die Beteiligung des Krupp-Konzerns an der Aufrüstung des faschistischen Deutschlands 1933-1939" под научното ръководство на Prof. Dr. Dietrich Eihholz и Prof. Dr. Werner Bramke.

Назначение

1987 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

1986 - Доктор (PhD).

1990 - Н.с. І ст. в Института по история, БАН.

2016 - доцент в ИИстИ-БАН

Членства в научни организации и сдружения

– Колегиум Германия.

Членства в редколегии и издателски научни съвети

 1. Collegium Germania 3: Ролята на икономическите отношения с Германия в развитието на България от 1930 г. до наши дни. София: Изд. Гал-Ико, 2000 (член на редколегията)
 2. ОБРЕЧЕНИ И СПАСЕНИ. България в антисемитската програма на    Третия райх. Изследвания и документи, Редакционна колегия: Георги Марков – отговорен редактор; Витка Тошкова – ръководител на проект,  София 2007, с. 482, (съставител и член на редколегия)

Научни специализации в чужбина

1988 - Държавен архив - Потсдам, ГДР (1 месец).

1990 - Държавен архив - Берлин, Потсдам (3 месеца).

1995 - Мюнхен (1 месец) по линия на Deutsche Forschungsgemeinschaft; тема: "Германия и Югоизточна Европа и германската политика в България 1919-1939" с ръководител Prof. Dr. Edgar Hösch, Institut für Südost-Europa.

1996 - Мюнхен, Потсдам, Кобленц (1,5 месец) със стипендия на DAAD по горната тема.


Участие в съвместни научни проекти

 1. ОБРЕЧЕНИ И СПАСЕНИ. България в антисемитската програма на Третия райх. Изследвания и документи. Редакционна колегия: Георги Марков – отговорен редактор; Витка Тошкова – ръководител на проект, София 2007, с. 482, (съставител и член на редколегия)
 2. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев за Косев, София 2009, с...
 3. “30 години секция История на света и  международните отношения в ново и най-ново време", София 2010, с...
 4. Призвание и Всеотдайност. Към 70-годишния Юбилей и 40-годишнината от Научната дейност на ст. н. с. I ст., д. и. н. Витка Тошкова, (2010 г)

Области на научни интереси

Германия и България между двете световни войни.

Преподавателска дейност

Езици

немски, руски; английски.


Публикации

А. МОНОГРАФИИ

 1. Collegium Germania 3: Ролята на икономическите отношения с Германия в развитието на България от 1930 г. до наши дни. София: Изд. Гал-Ико, 2000, с. 251 (член на редколегия)
 2. ОБРЕЧЕНИ И СПАСЕНИ. България в антисемитската програма на    Третия райх. Изследвания и документи, Редакционна колегия: Георги Марков – отговорен редактор; Витка Тошкова – ръководител на проект,  София 2007, с. 482, (съставител и член на редколегия)          
 3. Германската икономическа политика към България в периода между двете световни войни 1919-1939 г. , с.  201  (под печат в академично издателство “Проф. Марин Дринов”)

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Der Beitrag des Krupp-Konzerns zur Festigung der Macht der Nationalsozialistischen Partei in Deutschland in den Jahren 1933-1934. - Bulgarian Historical Review, 1987, № 1, 80-88.
 2. Nazi Ideology and the Anti-Semitik Policy of Germany during 1933-1939. - In: Annual Social, Cultural and Educational Association of the Jews in People's Republic of Bulgaria, 23, Sofia, 1988, pp. 19-29.
 3. Ausbau der Waffenproduktion im Krupp-Konzern unter den Bedingungen der legalen Aufrüstung Nazideutschlands
  und im Zeichen des “Neuen Plans“ (März 1935 – September 1936). - Bulgarian Historical Review, 1989, № 1, 66-77.
 4. Германското въоръжаване в криза: Проблемът “желязо” и изграждането на имперските заводи “Херман Гьоринг” (1936-1937г.). - Военноисторически сборник, 1993, № 4, 55-66.
 5. Радикалният национализъм и възходът на Националсоциалистическата партия в Германия 1930-1933 г. - Минало, 1996, № 4, 52-60.
 6. Падането на Берлинската стена и обединението на Германия. - Минало, 2000, № 2, 85-94.
 7. Die deutsche Wirtschaftspolitik gegen?ber Bulgarien in den 30er Jahren des 20.Jahrhunderts. - In: Collegium Germania, 3, Sofia: Изд. ГАЛ-ИКО, 2000, с. 85-92.
 8. Германо-български икономически отношения 1919-1924 г. - Минало, 2001, № 3, 74-83.
 9. Германският “Drang nach Südosten“ и реакцията на Запада. - В: Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. София, 2003, с. 526-532.
 10. Антиеврейската политика в Германия и отражението й в България (1933-1939) - В: Обречени и спасени. България в антисемитската програма на Третия райх. Изследвания и документи, под ред. на ст. н. с. I ст. д.и.н. Витка Тошкова, С. 2007, с. 52- 68.
 11. Германо-българските отношения под знака на световната икономическа криза 1929-1933 г. - В: Историята – професия и съдба. В чест на член-кореспондент д.и.н. Георги Марков. С. 2008, с. 335-343.
 12. Външната политика на нацистка Германия през 1933 г., Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев, София 2009, с. 143-149.
 13. Икономически отношения на Германия  със страните от Югоизточна Европа 1919-1929 г., в: 30 години секция История на света и международните отношения в ново и най-ново време, София 2010, с. 161-173.
 14. Германско-българската търговия и германските оръжейни доставки   1933-1939 г., в: Призвание и Всеотдайност. Към 70-годишния Юбилей и 40-годишнината от Научната дейност на  ст.н.с. I ст., д. и. н. Витка Тошкова, с.14 с., (под печат)
 15. Германската икономическа политика в Югоизточна Европа 1919-1933 г., с. 52,  (под печат)

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. Fritz Fischer. Hitler war kein Betriebsunfall, Aufsätze. München, 1993, 272 с. - Исторически преглед, 1996, № 2, 144-147.

Г. ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ В:

 1. Германското разузнаване в България 1939-1944 г. - в: поредица на ГУА “Архивите говорят”. Издател: ст.н.с. д-р Луиза Ревякина.
 2. Коминтернът и България, документален сборник под научното ръководство на ст.н.с. Луиза Ревякина. - В: поредица на ГУА “Архивите говорят”, т. 36 и 37. С. 2005, 1307 с.
 3. Сборник документи за развитието на България през Втората световна война, предстоящо издание на ГУА.