ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ИННА ВИКТОРОВА МАНАСИЕВА

Академична кариера

Образование

1999 - Магистър по история, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Факултет по българска филология, история и богословие.

2000-2003 - Редовен докторант в Института по история, БАН.

2004 - Доктор (PhD) след защита на дисертация върху "Украинската народна република и България, 1918-1920 г." под научното ръководство на ст.н.с. ІІ ст. д.и.н. Луиза Ревякина.

Назначение

2005 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

2004 - Доктор (PhD).

2010 - Н. с. І ст. в Института за исторически изследвания – БАН.

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев. София. 2009 (член на редколегията)

Научни специализации в чужбина


Участие в съвместни научни проекти

2009-2011 - Русия и Запад в Югоизточна Европа: политическите и социокултурни аспекти. ХVIII - XXI в. Съвместен проект за научни изследвания на Института по история на Българската академия на науките и Института по славяноведение на Руската академия на науките.

2007- 2010  - България и Украйна: от евразийските империи към Европейския съюз. Съвместен проект за научни изследвания на Института по история на Българската академия на науките и Центъра за българистика и балкански проучвания „Марин Дринов” към Харковския национален университет „Н. В. Каразин”, Украйна.

Области на научни интереси

 1. Нова и най-нова история на Украйна.
 2. Нова и най-нова история на България.

Преподавателска дейност

Езици

руски, украински, английски


Публикации

А. МОНОГРАФИИ

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Украинската народна република и великите сили (1917-1920). - В: Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. София, 2003, с. 518-525.
 2. Търговски отношения между Украинската народна република и България (1918-1919): възможности и проблеми. // История, 2005, № 2-3, с. 72-90.
 3. Украинската национална идея – модели и концепции. (ХІХ – началото на ХХ в.). // Научни приноси (език, литература, история). Доклади и научни съобщения, изнесени на Първата национална конференция на тема: “Славянските народи: вчера, днес, утре”. 14-15 април 2006 г. – София: 2006, с. 226-230.
 4. Михайло Драгоманов – федералист или автономист (историографски преглед). // Известия на БИД. т. 40, С., 2008, с. 227-237.
 5. Варшава или Москва. Обществено-политически концепции за избора на Украйна между Изтока и Запада. // // Историческо бъдеще, 2008-2009, № 1-2, с. 154-163.
 6. Украинският аспект във външната политика на Германия и Австро-Унгария преди и по време на Първата световна война. // Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев. София. 2009. с. 173-185.
 7. Скромное обаяние киевской буржуазии: Болгаро - советские отношения на фоне украинского вопроса (1917 - 1918). // Родина. 2009, № 6, с. 60-63.
 8. Българо-съветските отношения в края на 1917-1918 г. в контекста на украинския въпрос. // Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. ХVІІІ-ХХІ вв.  Российско-болгарские научные дискуссии. Москва. 2010. с. 389-404.
 9. Украинската народна република и България (дипломатически аспекти). 1918-1920 г. //   Сборник „30 години секция “История на света и международните отношения в ново и най-ново време”. София. 2010. с. 198-209.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ:

 1. Украинската национална идея – модели и концепции. (ХІХ – началото на ХХ в.).  Първата национална конференция на тема: “Славянските народи: вчера, днес, утре”. 14-15 април 2006 г. – София: 2006.
 2. Михайло Драгоманов – федералист или автономист (историографски преглед). Национална научна конференция „Историческата наука и раждането на героите”. София, 14-15 декември 2006 г.
 3. Принципи на националната политика на независима Украйна и отражението й върху българската общност там. Международна научно-практическа конференция на тема: “Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование”. 26 и 27 септември 2008 г. ДИУУ – София.
 4. Българо-съветските отношения в края на 1917-1918 г. в контекста на украинския въпрос. Международна научна конференция „Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. ХVІІІ-ХХІ вв.”, Москва, 27-28 април 2009.
 5. Болгарія та Українська Народна Республіка на Брест-Литовській мирній конференції: відстоювання національних інтересів. // Международна научна конференция „VІ Дриновски четения”, 8-9 април 2010, Харковски национален университет „Н. В. Каразин”.
 6. Иван  Шишманов и българите от Украйна. Национална научна конференция „Личността в история”, 22-23 април 2010 г., Стара Загора.
 7. Украинските сечеви стрелци през Първата световна война (1914-1914). // Седемнадесета международна научна конференция по военна история на тема “Военни традиции и национална идентичност  на европейските армии през ХІХ и ХХ век”. 26-27 октомври 2010 г., София.