ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ДИНЕВА

e-mail: detelinadineva (at) abv (dot) bg

Академична кариера

Образование

1970-1975 – Английска гимназия "Гео Милев", гр. Русе

1975-1979 – Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Специалност: История, Профил: Нова и най-нова обща история

Втора специалност: Английска филология

1979 – Магистър по история, след защита на дипломна работа на тема "Великобритания и германските проблеми на Парижката мирна конференция, 1919 г."

1980-1981 – Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Следдипломна специализация по История на Великобритания

Защитена следдипломна теза "Целите на Великобритания във войната срещу Германия 1914-1918 г."

1982-1986 – Варшавския университет, Полша.

1989 – PhD (Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii)
Защитена дисертация "Odbudowa Państwa Polskiego w latach 1914-1919 a Wielka Brytania"
("Възстановяването на полската държава в годините 1914-1919 и Великобритания"),
научен ръководител проф. д-р Шимон Рудницки.

Назначение

1988-1990 – Учител по английски език, Езикова гимназия, гр. Силистра.

1990 – Проучвател в Института по история, БАН.

1991 – Научен сътрудник в Института по история, БАН. (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

1989 – Доктор (Ph.D.)

1996 – н.с. І ст. в Института по история, БАН.

Членства в научни организации и сдружения

Българско историческо дружество.

Bulgarian Studies Association, USA

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина

1992 – Warsaw. Grant by the Central European University (CEU), Budapest (Research Support Scheme).
Research topic: The Polish Attitude towards Fellow Sufferers: Opinions and Judgements about the Rest of the Members of the Eastern Bloc.

1992 – 1993 – George Washington University, Washington, D.C., USA. Fulbright grant.
Research topic: Bulgaria and Bulgarians in American Public Opinion.

1995 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny
Stypendium Kasy im. Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki (the Mianowski Fund - Foundation for the Promotion of Science).
Temat badań: Rozwój polityczny Polski, 1980-1990. Polska droga do przemian.


Участие в научни форуми

 1. Reorganizations of Central Europe in the 20th Century. Seminar. Budapest, Hungary, 24 June – 5 July 1991. Presentation: The Efforts of the Poles Towards Winning for the Polish Cause the Ruling Circles and the Public Opinion in Great Britain during WWI.
 2. Content and Methods of European Studies in the Central European Context. Seminar. Prague, Czech Republic , 3-13 November 1991. Participation in the discussions aimed at formulating the criteria and directions of the European Studies programme to be established at the Central European University.
 3. Annual Conference of the American Historical Association. Washington, D.C., 27-30 December 1992. Session on Incorporating and Teaching East European History at Small Institutions and Satellite Campuses.
 4. Славянството - идеи и реалност. Семинар. Музей "България и славянският свят", София, 26 януари 1995 г. Доклад: Славянските корени на поляците в контекста на отношението им към Русия.
 5. Basic Questions of European Foreign and Security Policy in the 20th Century. Course. – Budapest, Hungary , 2-4 March 1995.
 6. Русия като интегриращ и дезинтегриращ фактор на славянството. Конференция с международно участие. Институт по история, БАН, София, 29 април 1995 г. Доклад: Съветският съюз и събитията в Полша 1980-1981 г.
 7. Party Archives in Central and Eastern Europe. International conference. Stara Wieś Koło Węgrowa, Poland, 30 September 1995.
 8. Inteligencja polska w XIX i XX w. Sesja naukowa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, Polska, 20-21 październik 1995.
 9. Poland 1980-1982: Internal Crisis, International Dimensions. International conference. Jachranka-Warsaw, Poland, 8-10 November 1997. Paper: The Bulgarian Party and State Authorities and the Polish Crisis, 1980-1982.
 10. Gesellschaften und interethnischen Beziehungen in Ost-Mittel-Europa im 19. Jahrhundert, Internationalen Kolloquium, Ungarische Akademie der Wissenschaften - Universität der Wirtschaftswissenschaften, Budapest, 26-28 Februar 1998. Paper: Nineteenth-Century Perceptions of the Slavness of the Poles in the Context of Regional and Broader Continental Relations.
 11. Версайският мир и създаването на новия световен ред. Mеждународна конференция. Варна, 16-17 септември 1999 г. Доклад: Великите сили и полският въпрос на Парижката мирна конференция, 1919 г. (The Great Powers and the Polish Question at the Paris Peace Conference, 1919).
 12. Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. Kонференция с международно участие. Институт по история, БАН, София, 17-19 октомври 2002г. Доклад: Представата за България и българите на Запад: между "Булгар! Булгар!" и Джон Атанасов.
 13. Проблемът Изток-Запад. Съвременни измерения. Kонференция с международно участие. Институт по история, БАН, София, 8 октомври 2004 г. Доклад: Евроцентризмът: обхват на действие и последствия. "Вътрешният" евроцентризъм.
 14. Assessing the New EU: Enlargement, Governance and Institutions. International conference. Miami-Florida European Center of Excellence at Florida International University, March 30-31, 2007. Paper: The Two Waves of the Fifth EU Enlargement.
 15. Адаптиране към интеграцията в разширения ЕС. Mеждународна конференция. Българска асоциация за изследвания на европейската общност (БЕКСА), София, 31 май - 1 юни 2007 г.
 16. Fourth Annual Session of the Warsaw East European Conference on Democracy vs. Authoritarianism: Political and Historical Context. Centre for East European Studies, University of Warsaw, Poland, 15-18 July 2007. Paper: The Round Table Talks in Poland and Bulgaria: Consequences and Assessment.
 17. 8th Joint Bulgarian-American Conference, Bulgarian-American Dialogs, organized by the Council for Bulgarian Studies Abroad at the Bulgarian Academy of Sciences and the Bulgarian Studies Association in the USA, Varna, Bulgaria, 13-15 June 2008. Paper: Image-Building and Lobbying on American Soil: The Bulgarian Perspective.
 18. Светът в преход - традиции и промени. Кръгла маса с участието на учени от Института за изследване на Русия, Източна Европа и Централна Азия при Китайската академия за обществени науки. Институт по история, БАН, 18 ноември 2008 г. Доклад: The Eastern Enlargement of the EU.
 19. Държавата, обществото и историята. Kонференция с международно участие. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 23-24 октомври 2009 г. Доклад: Лобирането в Европейския съюз и българският опит.
 20. Трета национална конференция на Българското историческо дружество Глобализация, историческа памет и национална идентичност. СУ „Св. Климент Охридски“, 17-18 март 2012 г. Доклад: Грижата за съхраняването на националната памет в периода след 1989 г. Случаят с Полша и България.
 21. Ninth Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars. University of Oregon, Eugene, OR, USA, May 31 – June 2, 2012. Paper: The Initial Stages of Bulgaria’s Transition to Democracy and U.S. Policy.
 22. Drugi Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski PolskawEuropie Środkowej (Second International Congress of Polish History Poland in Central Europe). Kraków, 12-15 September 2012. Paper: Stosunek do rozliczeń z przeszłością w kontekście bułgarskich doświadczeń totalitaryzmu.
 23. Реформите в България, Източна Европа и перспективите за тяхното съвместно изследване в България и Китайската народна република. Кръгла маса с участието на учени от Института за световна история при Китайската академия за обществени науки (КАОН). Институт за исторически изследвания, БАН, 9 октомври 2013 г. Доклад: The Round Table Talks as Stepping-Stones towards Transition.
 24. Политическата система, държавата и обществото в България през XX в. Кръгла маса, организирана от Института за исторически изследвания, БАН, с участието на учени от СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ и Военна академия „Г. С. Раковски“, 11 декември 2013 г. Доклад: (Не)памет за лицата на самиздат в България.
 25. European Social Science History Conference (ESSHC). Vienna, 23-26 April 2014. Paper: The ‘Master of Several Trades’ and the Historian: The Stories of Two Exiled Bulgarian Intellectuals during the Cold War Years.
 26. East European Migrations during the Cold War. International conference. Institute of National Remembrance, Warsaw, Poland, 20 March 2015. Paper: East European Migrations during the Cold War: Bulgaria.
 27. Религии и политики на Балканите. Конференция с международно участие. УНИБИТ, 16 април 2015 г. Доклад: Взаимовръзката религия – политика – памет. Пример от най-новата история на Полша.
 28. The Transition in Bulgaria: Bulgarian and Chinese Points of View. Bulgarian-Chinese  conference.Institute for Historical Studies (BAS), 18 November 2015. Paper: The Disillusionment with the Cost of Transition.
 29. 10th Joint Conference of Bulgarian and North American Scholars Beyond the Borders. Organized by the Council for Bulgarian Studies Abroad, Bulgarian Academy of Sciences and the Bulgarian Studies Association, USA. Sofia, June 26-30, 2016. Paper: With No Borders in Remembrance: The Activities of Dr Ivan Gajev for the Preservation of the History of the Bulgarian Immigrants to North America.

Участие в съвместни научни проекти

 1. "Либералната идея – традиции и перспективи". Mеждународна конференция. Институт по история, БАН, Австрийски институт за Източна и Югоизточна Европа (София), Фондация “Отворено общество”. София, 25-27 април 1996 г. Съорганизатор; координатор на международното участие.
 2. "Poland 1980-1982: Internal Crisis, International Dimensions", Institute for Political Studies of the Polish Academy of Sciences (Warsaw), National Security Archive at the George Washington University (Washington, D.C.), Cold War International History Project at the Woodrow Wilson Center (Washington, D.C.), 1996-1997.
 3. "Изток-Запад: взаимодействие и противоречия". Проект в рамките на Института по история, 2001-2002.
 4. "Необходимият Изток". Съвместен проект, спонсориран от Фонд "Научни изследвания", МОМН, 2002-2006.
 5. 30 години секция „История на света и международните отношения“. Проект на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, Институт по история, БАН, 2009-2010.
 6. Lobbying in European Countries. Coordinator: Alberto Bitonti, American University – School of Public Affairs, Washington, D.C. 2014-2015. Expected result: an edited book.
 7. East Central European Migrations during the Cold War. International project, part of a larger project of the Institute of National Remembrance, Poland.
  Coordinator: Anna Mazurkiewicz, Institute of History, University of Gdansk. 2014-2016.
 8. The Bulgarian Transition as Part of the East European Transition at the End of the 20th and the Beginning of the 21st Centuries: Bulgarian and Chinese Points of View. Problems of Sources and Interpretations.
  Head of the project: Prof. DSc Iliya Todev. 2014-2016.

Области на научни интереси

 1. България и външният свят.
 2. Лобита и лобизъм.
 3. Политическа история на държавите от Източна Европа.
 4. Политическа история и външна политика на западноевропейските страни и САЩ.

Преподавателска дейност

2001-2002 – Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФНПП, Програма за следдипломна квалификация. Курс по Практически английски език.

1997-2001 – Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

Цикъл лекции и упражнения по:

1) Политическа история на Западна Европа и САЩ (два семестъра)

2) Външна политика на САЩ и западноевропейските държави (два семестъра)

3) История на идеята за Европа (два семестъра)

4) Дипломатическа история на България 1919 г. – 90-те години на XX в. (два семестъра)

Магистърски курс Страните от Централна Европа по пътя към промените (един семестър)

Член на изпитната комисия за държавния изпит по английски език.

2014-2015 – Ментор на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, НБУ и УНИБИТ (Проект „Студентски практики“ на МОМН, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейския социален фонд) – 136 часа.

Експертна и организационна дейност

Чужбина

 1. Member of the Bulgarian Studies Association (USA) award committee for the John D. Bell 2009 Book Prize.
 2. Blind review of an article for the “Balkanistica” Journal, published for the South East European Studies Association (SEESA). Editor: Donald L. Dyer.  2012
 3. Member of the Bulgarian Studies Association (USA) award committee for the John D. Bell 2014 Memorial Book Prize. 
 4. Review of Global Villages: Rural and Urban Transformations in Contemporary Bulgaria (Ed. by Ger Duijzings. London and New York: Anthem Press 2013) for the John D. Bell 2014 Memorial Book Prize award committee.
 5. Review of Elena Kostova’s book Medieval Melnik from the Late Twelfth to the Late Fourteenth Centuries: Historical Vicissitudes of a Small Balkan Town (Sofia: ARCS, 2013) for the John D. Bell 2014 Memorial Book Prize award committee.

България

 1. Рецензия на програмата по Европеистика по поръчка на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" във връзка с процедурата по въвеждането на специалността във ВСУ, 2000 г.
 2. Рецензия на ръкописа на монографията на Збигнев Клейн "Полски следи в изграждането на съвременна България", по молба на ръководството на Полския институт в София, 2004 г.
 3. Изработване на доклад и план за действие във връзка с участието на Института по история в проекти, финансирани от Европейската научна фондация (European Science Foundation). Член на работната група, април-май 2008 г.
 4. Лице за контакт от Института по история, БАН по Седма рамкова програма на ЕС, 2008-2012.
  Задачи: поддържане на постоянна връзка с Институционалното бюро по 7-ма РП в БАН - Централно управление, проследяване на информационните сайтове на ЕК в Брюксел и на Националния координатор в МОМН и подготвяне за публикуване в Интернет сайта на ИИИ на информацията относно участието в конкурсите по програмата.
 5. Член на екипа по подготовката и преводач на английски език на "Доклад-самооценка: актуално състояние (за периода 2004-2008 г.) и бъдещо развитие на Института по история" /Self-Еvaluation Report: Actual Situation (Based on the Period 2004-2008) and Prospective Development/, януари 2009 г.
 6. Превод от и на английски език на изказванията, въпросите и отговорите по време на посещението в Института по история на експертите от Панел 4 от екипа, осъществяващ независимата международна оценка на БАН, 8 юли 2009 г.
 7. Член на комисията по изработването на становището на Общото събрание на Института по история за начина на провеждане на реформата в БАН, февруари-март 2010 г.
 8. Член на екипа, подготвил плана за съвместен проект и споразумение за сътрудничество между Института за исторически изследвания (БАН) и Института за световна история при Китайската академия за обществени науки (КАОН).  2013 г.

Езици

английски – отлично ниво на четене, писане и разговор (разбиране – С2, говорене – С2, писане – С2 според  единния европейски критерий за познания по езици); преводи от и на езика;

полски - отлично ниво на четене, писане и разговор (разбиране – С2, говорене – С2, писане – С2)

руски - отлично ниво на четене и много добро ниво на писане и разговор (разбиране – С2, говорене – С1, писане – С1)


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. The Polish Attitude Towards Fellow Sufferers: Opinions and Judgements аbout the Rest of the Members of the Eastern Bloc аs Reflected in the Press in Poland in the Years 1980-1981. Warsaw: Institute for Political Studies, Polish Academy of Sciences. Working paper, 1996.
 2. Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. София: Парадигма, 2003. Съавтор, съредактор.
 3. История на Полша от Анита Пражмовска (Anita J. Prazmowska, A History of Poland. London: Palgrave Macmillan, 2004). София: Издателство „Рива“, под печат. Научен редактор и автор на предговора.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. British Public Opinion and the Polish Question during the First World War. - Bulgarian Historical Review, 4, 1991, 51-64.
 2. Деятельность представителей польской антирусской ориентации в Великобритании в годы Первой мировой войны. - Bulgarian Historical Review, 2, 1994, 101-120.
 3. Съветският съюз и събитията в Полша: 1980-1981 г. - Международни отношения, 1, 1996, 66-75.
 4. Посланието на "Солидарност" до трудещите се от Източна Европа – оценки и реакции. - Международни отношения, 6, 1996, 98-108.
 5. Луис Неймиър и британското становище по полския въпрос в годините на Първата световна война. - Минало, 2, 1997, 65-76.
 6. Войната, революцията, границите (Централна Европа 1914-1920 г.). Случаят с Полша. - Исторически преглед, 1-2, 1998, 63-94.
 7. Българските партийни и държавни власти и полската криза 1980-1982 г. - В: Годишник на Варненския свободен университет, 1, 1999, 263-272.
 8. Nineteenth-Century Perceptions of the Slavness of the Poles in the Context of Regional and Broader Continental Relations. - Bulgarian Historical Review, 1-2, 2001, 209-212.
 9. Представата за България и българите на Запад. Между "Булгар! Булгар!" и Джон Атанасов. - В: Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. Ред. Т. Стоилова и др. София: Парадигма, 2003, 292-302.
 10. Евроцентризмът – обхват на действие и последствия. "Вътрешният" евроцентризъм. - В: Проблемът Изток-Запад. Съвременни измерения. Съст. Т. Стоилова и др. София: Асоциация "Клио-96", 2004, 114-122.
 11. Европите в Европа. - В: Проблемът Изток-Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. Ред. Т. Стоилова и др. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2005, 83-102.
 12. Великобритания и въпросът за германските репарации на Парижката мирна конференция, 1919 г. - Историческо бъдеще, 1-2, 2005, 267-277.
 13. Полша 1980-2006 г.: Потъмня ли ореолът на героите от патината на времето – В: Известия на Българското историческо дружество. Том 40. Ред. Г. Марков и др. София: Институт по история, БАН, 2008, 134-142.
 14. The Two Waves of the Fifth EU Enlargement. - Bulgarian Historical Review, 3-4, 2008, 156-167.
 15. Католическата църква, папа Йоан Павел II и събитията в Полша в началото на 80-те години на XX в. - В: Сборник в чест на 70-годишнината на академик Константин Косев. Ред. Румяна Радкова и др. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2009, 106-112.
 16. Image-Building and Lobbying on American Soil: The Bulgarian Perspective. - In: Bulgarian-American Dialogs. Edited by Anisava Miltenova and Cynthia Vakareliyska. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2010, 84-95.
 17. Европейската инициатива за прозрачност и регламентирането на лобистката дейност в ЕС. - В: 30 години секция История на света и международните отношения на Института по история, БАН. Ред. Т. Стоилова и др. София: Институт по история, БАН, 2010, 146-160.
 18. The Taboo Subject: The Problem of Katyn in the People’s Republic of Poland. - Bulgarian Historical Review, 3-4, 2010, 152-166.
 19. Косвените жертви на Катин. – Исторически преглед, 5-6, 2010, 137-150.
 20. Китайските лобита в САЩ – история и перспективи. – В: Призвание и всеотдайност. В чест на 70-годишния юбилей и 40-годишната научна дейност на проф. д.и.н. Витка Тошкова. Ред. Луиза Ревякина и др. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011, 377-388.
 21. The Round Table Talks in Poland and Bulgaria: Consequences and Assessment. – Warsaw East European Review, 1, 2011, 47-57.
 22. За подхода към полската история и Анита Пражмовска (вместо предговор). – Предговор към изданието на История на Полша на Анита Пражмовска (Anita JPrazmowskaA History of PolandLondonPalgrave Macmillan, 2004). София: Издателство „Рива“, под печат.
 23. A Bulgarian Institute of National Remembrance  Will There Be One? – Bulgarian Studies Association Newsletter (published at the University of Mississippi), 2, 2012, 4-7.
 24. The ‘Master of Several Trades’ and the Historian: The Stories of Two Exiled Bulgarian Intellectuals during the Cold War Years. Bulgarian Historical Review, 3-4, 2014, 220-230.
 25. The Initial Stages of Bulgaria’s Transition to Democracy and U.S. Policy. In Rethinking the past – Looking to the Future. Ed. by Anissava Miltenova, Cynthia Vakareliyska and Christine Holden. Sofia: Boyan Penev Publishing Center 2015, 53-70.
 26. Chapter 2.3. Lobbying in Bulgaria. In Lobbying in Europe: Public Affairs and the Lobbying Industry in 28 EU Countries. Ed. by Alberto Bitonti and Phil Harris. London: Palgrave Macmillan 2016.

В. РЕЗЮМЕТА:

 1. Представата за България и българите на Запад. Между "Булгар! Булгар!" и Джон Атанасов. - Tезиси - www.east-west.hit.bg/tezisi.pdf.
 2. The Round Table Talks in Poland and Bulgaria: Consequences and Assessment (Abstract). - Warsaw East European Conference 2007, Democracy vs. Authoritarianism, Abstracts, Biblioteka Europae Orientalis, XXVIII, parva 2, 25.
 3. Image-Building and Lobbying on American Soil: The Bulgarian Perspective. - Eighth Joint Bulgarian-American Conference on Bulgarian-American Dialogs, Varna, Bulgaria, 13-15 June 2008. Abstract - http://foreninger.uio.no/bsa/var08/dineva.jpg.

Г. НАУЧНИ ИНФОРМАЦИИ, ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ:

 1. Международен семинар в Будапеща. – Исторически преглед, 11, 1991, 114-119.
 2. Elżbieta Znamierowska- Rakk. Sprawa Tracji Zachodniej w polityce bułgarskiej (1919-1947) (The Question of Western Тhrace in Bulgarian Policy /1919-1947/). Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 1991, 402 pp. - Bulgarian Historical Review, 3, 1994, 140-142.
 3. Impressions from the Course: Basic Questions of European Foreign and Security Policy in the 20th Century. - Virtual Workshop, Budapest, Vol. 2, Issue No 3, April 1995, 15-17.

Д. ДОКУМЕНТИ (подбор и превод на английски език):

 1. Document No 6: Transcript of the Meeting of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, October 21, 1980 [Excerpts]; Document No 9: Transcript of the Meeting of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, October 25, 1980 [Excerpts]; Document No 39: Central Committee of the Bulgarian Communist Party Bulletin No 3, "Information About the Situation in the People's Republic of Poland", June 17, 1981 (selected and translated from Bulgarian into English). - In: Poland 1980-1982: Internal Crisis, International Dimensions. A Compendium of Declassified Documents and Chronology of Events, Institute for Political Studies of the Polish Academy of Sciences (Warsaw), National Security Archive at the George Washington University (Washington, D.C.), Cold War International History Project at the Woodrow Wilson Center (Washington, D.C.), 1997.
 2. Documents No 11 and 14. - In: Paczkowski, Andrzej and Malcolm Byrne, (eds). From Solidarity to Martial Law: The Polish Crisis of 1980-1981: A Documentary History. Foreword by Lech Wałęsa. National Security Archive Cold War Reader. CEU Press 2007, pp. XX, 93-100, 119-122.

Е. ИНТЕРВЮТА С ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ ВЗЕТИ ЗА СП. МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 1. Полша след президентските избори 1995 г., Интервю с проф. Анджей Пачковски от Института за политически изследвания към Полската академия на науките. - Международни отношения, 1, 1996, 76-82.
 2. Стивън Лараби: “Реформите в България трябва да продължат”. Интервю с д-р Стивън Лараби от Ранд Корпорейшън. - Международни отношения, 6, 1997, 29-30.

ЕДИНИЧНИ ЛЕКЦИИ В ЧУЖБИНА

 1. Bulgaria, Past and Present: The Formation of a Nation's Image. Invited talk. – George Washington University, Washington, D.C., GW University Seminars, March 12, 1993.
 2. Bulgaria – Then and Now. Invited talk. – Council for International Exchange of Scholars, Washington, D.C., March 25, 1993.
 3. Why Both Politicians and Political Scientists Failed to Predict with Accuracy the End of the Cold War. Invited talk. - Seminar in Comparative Politics (graduate), led by Prof. T. Kostadinova. - Department of Politics and International Relations, Florida International University, Miami, 4 April 2007.
 4. The Initial Stages of Post-1989 Reforms in Bulgaria in the Context of East European Transition. Invited lecture. – Institute of World History, Chinese Academy of Social Sciences (CASS), 27 September 2014, Detailed summary of the lecture in Chinese by Prof. Li Rui in http://iwh.cssn.cn/yjdt/yjdt_yjsdx/201411/t20141124_1935385.shtml

ЕДИНИЧНИ ЛЕКЦИИ В БЪЛГАРИЯ

 1. Лобита и лобизъм. Модели и механизми на лобирането в полза на национални интереси. – Дискусионен семинар на Института за исторически изследвания „Актуални проблеми на историята и историографията“, 9 февруари 2010. 
 2. Институции и памет. Подходът към близкото минало. – Дискусионен семинар на Института за исторически изследвания „Актуални проблеми на историята и историографията“, 3 декември 2013 г.

Лекции и доклади пред по-широка аудитория

 1. Процесите, довели до въвеждането на военното положение в Полша през декември 1981 г. - Доклад, изнесен на 11 декември 1991 г. на организираната от Дружеството за българско-полска солидарност и Полския културно-информационен център вечер послучай 10-годишнината от събитието.
 2. Представата за българите в чужбина. – Лекция, изнесена пред членовете на Културно-просветното дружество "Христо Ботев", Варшава, Полша, 25 октомври 1995 г.

Преводи на научни текстове и извори

 1. Превод на английски език на исторически документи и научни публикации.