ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ВАЧКОВ

4 септември 1964, София

e-mail: daniel_vatchkov (at) yahoo (dot) com

Академична кариера

Образование

1990 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Кл. Охридски".

1991-1994 - Редовен аспирант в Института по история, БАН.

1998 – К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху: “България и Обществото на народите 1920 – 1939 (финансово-икономически отношения)”, под научното ръководство на ст. н. с. І ст. д.и.н. Елена Стателова.

Назначение

1999 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

1998 - Доктор (PhD).

2001 - Н.с. І ст. в Института по история, БАН.

Членства в научни организации и сдружения

– Член на Експертния съвет към Института за изследване на близкото минало

Членства в редколегии и издателски научни съвети

– Член на Издателския съвет към БНБ

Научни специализации в чужбина

1991–1992 – Европейски университетски център в гр. Нанси, (Франция).


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

Стопанска история на България след 1878 г.

Преподавателска дейност

1994 –Национална гимназия за древни езици и култура "Св. Кирил Философ".

Езици

Френски


Публикации

А. МОНОГРАФИИ

 1. Българският външен дълг 1944-1989. Банкрутът на комунистическата икономика. С.: Издат. "Сиела", 2008, 256с. (в съавторство с Мартин Иванов).
 2. История на външния държавен дълг на България 1878 – 1990 г. (в съавторство с Мартин Иванов и Цветана Тодорова). Българска народна банка. Т. I – III , С., 2009. 944 с.
 3. История на Народна република България. Режимът и обществото. (в съавторство с Александър Везенков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Иван Еленков и др. под общата редакция на Ивайло Знеполски), Сиела, С., 2009, 91-130; 263-301

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Българският стабилизационен заем от 1928 година. - Исторически преглед, 1994-1995, № 4, 25-52.
 2. Проблемът за българските бежанци пред Обществото на народите (1923-1925). - Македонски преглед, 1998, № 3, 21-40.
 3. Българският външен дълг в периода на голямата икономическа криза (1929-1934). -Исторически преглед, 1998, № 5-6, 78-108.
 4. Oтношенията на България с международните финансови среди през втората половина на 30 те години на XX в. - Известия на държавните архиви, 73, 1999, 3-18.
 5. Des essais de rétablissement financier et économique de la Bulgarie après la Première guerre mondiale (1920-1923). - Bulgarian Historical Review, 2000, №1-2, 56-83.
 6. Външният държавен дълг. - В: България през двадесети век, С. 1999, с. 366-380 (в съавторство с Цв. Тодорова).
 7. Антиинфлационната политика на БЗНС в периода на самостоятелното му управление. - История, 2003, № 1-2, 102–109.
 8. Проблемът за външния държавен дълг и изпълнителната власт. - В: 120 години изпълнителна власт в България, С. 1999, с. 202-210.
 9. Значението на финансово-икономическото възстановяване на Европа за укрепването на мира. - В: Двадесетият век. Опит за равносметка. Meждународна научна конференция 20 век. С., 2003, с. 271-281.
 10. Българският външен дълг през Втората световна война 1939-1945. - Исторически преглед, 2001, № 3-4, 92-116 (в съавторство с М. Иванов).
 11. Проблемът за натуралните контрибуции, наложени на България след Първата световна война. - Минало, 2002, № 1, 53-61.
 12. Изпълнението на финансово-икономическите клаузи на Съглашението за примирие с България от 28 октомври 1944 г.Исторически преглед, 2004, № 1-2, 129-154.
 13. Уреждането на финансовите задължения между България и Германия, формирани през Първата световна война – В: Сборник в памет на Радослав Попов. С., 2005, с. 185-196.
 14. Определяне на финансово- икономическите клаузи на Парижкия мирен договор с България от 1947 г. и последиците за българската следвоенна икономика. – Bulgarian Historical Review, 2003, № 3-4, ...
 15. Стопанско развитие на България (1918–1929 г.). – В: История на България, т. IX (в подготовка).
 16. Determination des clauses financières et économiques du Traité de paix de Paris avec la Bulgarie du 1947 et ses conséquences pour l’ économie bulgare de l’ après guerre. В: BHR – на френски език 2003, 3-4, 77-106.
 17. Българската икономика в годините на Втората световна война (1939 – 1944) - В: История на България, т. IX, (под печат)
 18. Живков и проблемите на българското икономическо развитие – В: Историята, бр. 2, 2007, 17-19.
 19. Тенденции в изследванията върху стопанското развитие на България за периода от Освобождението до 1944. Доклад от Конференцията “Предизвикателствата на промяната. Българската историография след 1989 г.”, 10-11 ноември 2004, С. Изд. Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, 2006 г. 209-218.
 20. Българската икономика и войните на XX век – В: Разум, 3-4, 2005, 179-202.
 21. Външните задължения на България в условията на извършващите се икономически, финансови и търговски промени в социалистическата общност (1964 – 1973 г.) – В: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнина на професор Любомир Огнянов. С., 2006, 736-752
 22. Българският външен дълг в годините на следвоенното възстановяване (1947 – 1953) – Известия на държавните архиви, N:93, 2007, 32-51.
 23. Първата дългова криза на България в периода на социализма (1956 – 1966) – Историческо бъдеще, 2006/1-2, 141-164.
 24. Българският външен дълг в годините на Петролната криза (1973-1980) – Исторически преглед, 2006, кн. 5-6, 110-139.
 25. Андрей Ляпчев и финансовото възстановяване на България след Първата световна война – В: Андрей Ляпчев. Изкуство, култура и политика. С., 2006, 89-100.
 26. Задграничните български дружества – опит за модернизиране на външната търговия или начало на тайно източване на държавните финанси – В: Историята – професия и съдба. В чест на член-кореспондент д.ист.н. Георги Марков. Изд. Тангра Танакра, С. 2008, 595-604.
 27. La Bulgarie et les problemes financiers de la communaute des pays socialistes. In: Divinatio, 27/2008, 127-136. (България и финансовите проблеми на социалистическата общност)
 28. Българските държавни финансови институции и кризата около обявяването на независимостта. (под печат), 10 с.
 29. Реформите в Чехословакия и страхът в България от подриване на икономическия монопол на БКП. (под печат), 9 с.
 30. Иван Евстратиев Гешов и развитието на финансовата система в България. В: Годишник. Род, семейство, отечество. Регионален исторически музей – Пловдив. Пловдив, 2009, 18 – 22.
 31. Ньойският договор и проблемът за следвоенната финансова стабилизация на България. Доклад от Научната конференция „90 години от Ньойския диктат и съдбата на България”. София, 19 ноември 2009 г. (под печат). – 8 с.
 32. Проблемът за външния дълг на България в контекста на финансовите клаузи на Ньойския договор. Доклад от Научна конференция, посветена на 90 години от Ньойския договор. Драгоман, Сливница, 27-28 ноември 2009 г. (под печат). – 9 стр.
 33. Един французин в съдбата на българските бежанци – Комисарят на ОН за България Рене Шарон. Доклад от националната научна конференция „Личността в историята”. Стара Загора, 22-23 април 2010.
 34. България в периода на социализма – В: История на българите. ИК Тангра Танакра (на английски език) – под печат – 73 стр.
 35. Финансовите измерения на Съединението и неговата защита. Доклад от международната научна конференция „Защитата на Съединението” от 17. 11. 2010 – гр. София (под печат)
 36. Пътят на комунистическата партия към властта (1939 – 1944). В: История на Народна република България (на английски език), (под печат), - 26 стр.
 37. България под сянката на Сталин (1944 – 1953). В: История на Народна република България (на английски език), (под печат), - 48 стр.
 38. Изграждане на структурите на комунистическа икономика в България (1944 – 1963). В: История на Народна република България (на английски език), (под печат), - 44 стр.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

 1. ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ. Документи за организациите на българската политическа емиграция 1945-1989 г. София, Анубис, - BHR, 3 – 4, 2001, 220 - 223 
 2. Румен Аврамов, Стопанският XX век на България, С., 2001, В: Ист. Преглед, кн. 1 – 2, 2002, 242 – 244.
 3. Йорданка Гешева, Държавната институция Велико народно събрание 1879- 1911 г. Исторически аспекти, изд. Иврай, София, 2001, 320 с.– в: Минало 2/2002, 95-96.
 4. Мартин Иванов. Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския комунизъм 1963-1989. изд. Сиела, С., 2008, 315 с. - В: BHR 3-4, 2008, 244-248.
 5. Ottoman diplomatic documents on the origins of world war one. The road of Bulgarian independence. September 1908 – may 1909. Edited by Sinan Kuneralp and Gul Tokay. Center for ottoman diplomatic history. Istanbul. 2008, 305 p. – Исторически преглед, (5-6), 2008, 264-267. BHR (под печат)
 6. Румен Аврамов. Пари и де/стабилизация в България 1948-1989. С., Сиела, 2008, 340 с. – В: Критика и хуманизъм, кн.29; 2/2009, 371-375.
 7. Димитър Луджев. Революцията в България 1989-1991. Книга 1. София, изд. „Д-р Иван Богоров”, 2008, 408 с. – Исторически преглед 2009, кн. (5-6), 229-234.

Г. ДРУГИ

Съставителство и научна редакция

 1. Collegium Germania, т.III, 2003 г.
 2. Вайс, М., Международните отношения след 1945 г., изд. Кама, 2004 г.
 3. Мужел, Фр., История на Северна Европа през XX век, изд. Кама, 2005
 4. Сиринели, Ж.-Ф., Р. Вандебуш, Ж. Вавасьор-Деперие. История на съвременна Франция, изд. Кама, 2006

Научно-популярна литература

 1. Личности от Третото българско царство (в съавторство), София, Анубис, 2000
 2. Енциклопедичен речник по история. Светът и България 1900 – 2003, (в съавторство с Валери Колев), Еквус и Пост скриптум, С., 2004 г.
 3. Българи и французи (в съавторство). Изд. Тангра Танакра, С. 2010

Учебници и учебни помагала

 1. История и цивилизация, 9 клас, задължителна подготовка (в съавторство), София; Анубис, 2001
 2. История и цивилизация, 9 клас, профилирана подготовка (в съавторство), София, Анубис, 2001
 3. История и цивилизация. Тестове и задачи за профилирана подготовка, зрелостни и кандидатстуденстки изпити (в съавторство с Красимира Йончева). Изд „Д-р Иван Богоров”, С. 2007.

Участие на конференции

 1. Законодателната дейност на БЗНС. Национална научна конференция, София, 7 юни 1999
 2. 120 години изпълнителна власт. Национална научна конференция, София, 5-6 юли 1999
 3. Двадесети век. Опит за равносметка. Международна научна конференция, София, 2-3 март 2000
 4. Синергетиката – парадигма на сигурността. Национална научна конференция, София, май 2000
 5. Русия през XX век. Международна научна сесия, София, 29 октомври 2001
 6. Предизвикателствата на промяната. Българската историография след 1989. Национална научна конференция, София, 10-11 ноември 2004
 7. Научен семинар по стопанска и социална история, организиран от Центъра за либерални стратегии – София, януари 2005 г.
 8. Андрей Ляпчев. Изкуство, култура и политика. Международна научна сесия. София, 29 ноември 2006 г.
 9. Мълчанието около комунизма в Централна и Източна Европа 18 години след падането на Берлинската стена. Международна научна конференция. Институт за изследване на близкото минало. София, 2-3 декември 2007.
 10. Заселване и трайно настаняване на тракийските бежанци в Югоизточна България (1878-1934 г.). Национална научна конференция, Нова Загора, 19 юни 2008.
 11. Сто години от обявяването на независимостта на България. Международна научна конференция. София, 20-21 септември 2008.
 12. "Пражката пролет и България. В състояние ли е българското общество да прави равносметка?". Кръгла маса, София, 13 декември 2008
 13. „Род, семейство, отечество”. Национален научен форум. Пловдив, 7-8 октомври 2009 г.
 14. „90 години от Ньойския диктат и съдбата на България”. Научна конференция. София, 19 ноември 2009 г.
 15. Научна конференция, посветена на 90 години от Ньойския договор. Драгоман, Сливница, 27-28 ноември 2009 г.
 16. Личността в историята. Национална научна конференция. Стара Загора. 22-23 април 2010 г.
 17. Защитата на Съединението. Национална научна конференция, посветена на 125 години от Сръбско-българската война. София, 17 ноември 2010 г.