ИИст

Институт по история   Институт по история    Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

НАДЯ ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА

e-mail: nadyafd (at) hotmail (dot) com

Академична кариера

Образование

1984-1988 – ІV-та Езикова гимназия, гр. Варна.

1989-1995 – Исторически факултет, СУ „Св.Климент Охридски“, магистър с магистърска тема: „Етнорелигиозен състав и социална организация на населението в българските градове 15-17в.“

2004-2007 – Редовен докторант в Институт по история при БАН.

Назначение

1994 – Учител по история, Първа Езикова гимназия, гр. Варна.

1996-2002 – Уредник в „Музей за история на Варна“, гр. Варна.

2009 – Научен сътрудник, Институт за исторически изследвания, БАН.

2017 – Доцент в Институт за исторически изследвания, БАН

Академична квалификация

Научна степен и звание

2008 – Докторска степен (PhD) – дисертация на тема: „Политиката на България към Египет, Сирия и Ирак (средата на 50-те – средата на 70-те години на ХХ век)“. Научен ръководител проф.дин Владимир Мигев; рецензенти: проф.дин Христина Мирчева, проф.дин Йордан Пеев.

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина


Участие в съвместни научни проекти

Индивидуален проект „Палестинският проблем в дипломацията на Народна република България”

България – извори и документи. Проект на Институт за исторически изследвания - БАН

История на България, том 10, Проект на Институт за исторически изследвания - БАН, Ръководител акад. Георги Марков,
Участници: проф. дин Витка Тошкова, проф. дин Владимир Мигев, проф. дин Любомир Огнянов, проф.дин Димитър Луджев, проф.дин Валери Стоянов, доц. д-р Господинка Никова, доц.д-р Илияна Марчева, доц. д-р Румяна Богданова, проф. д-р Искра Баева, проф. д-р Евгения Калинова, доц.д-р Михаил Груев, доц.д-р Наталия Христова, доц. д-р Василка Танкова, доц. д-р Благовест Нягулов, доц. д-р Ана Лулева, гл. ас. д-р Надя Филипова, гл. ас.д-р Евгени Кандиларов, гл.ас  д-р Ирина Григорова

Области на научни интереси

Преподавателска дейност

Езици

Владее Английски и Руски език

Арабски език (базово ниво)


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Българската дипломация в Египет, Сирия и Ирак във времето на Студената война (средата на 50-те – средата на 70-те години на ХХ век). С., „Лийгъл Адвайс“, 2008, ISBN 978-954-92308-1-9, 359 с.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Варненските промишлени изложби (1932-1940г.). Годишник на ВСУ, 1998, Год. ІV, Кн. 1, ISSN 1310-800X, с. 484-492
 2. Български изследвания за историята на арабския свят и българо- арабските отношения след Втората световна война (политически, военни,идеологически аспекти). – Сборник с доклади от научна конференция на Единадесети понтийски четения „Историята – начин на употреба”, Варна, 13-14 май 2005 г., Варна, 2006, ISBN 10:954-715-298-X, с. 192-212
 3. Проблеми на българските икономически отношения с Египет (средата на 50-те - средата на 60-те години на ХХвек). - Сборник с доклади от научна конференция на Дванадесети понтийски четения “История на пътя”, Варна, 9-10 юни 2006 г., Варна, 2007, ISBN 978-954-715-357-8, с. 174-186
 4. България и арабският национализъм в практиката на политическите отношения с Египет (1956-1966 г.) - ИПр., кн. 1-2, 2008, ISSN 0323-9748, с. 202-230
 5. Тенденции в развитието на външноикономическите отношения на България с Египет – средата на 60-те – началото на 70-те години на ХХ век. – ИПр., кн. 1-2, 2009, ISSN 0323-9748, с. 164-185
 6. България изгражда културни и образователни мостове със Сирия (средата на 50-те – средата на 60-те години на ХХ век). – Сборник с доклади от национална научна конференция “Проблеми и предизвикателства на археолохическите и културно-историческите проучвания”, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, 2008, Пловдив, 2009, т. 2, ISBN 978-954-423-560-4, с. 320-331
 7. Проблемите на стопанските връзки на Народна република България с арабския свят до 1967 г. в анализите на Министерство на Външните работи и Министерство на външната търговия. – Известия на Българското историческото дружество, т. 41, С, 2011, ISSN 0081-1122, с. 463-473
 8. Стефан Стефанов и българските стремежи за пробив в Близкия изток от втората половина на 50-те - началото на 60-те години на ХХ век. - Известия на Старозагорския исторически музей, т. IV, 2011, Сборник с доклади и съобщения от Национална научна конференция на тема „Личността в историята”, Регионален исторически музей – Стара Загора, 22-23 април 2010 г., ISSN 1314-4510, с. 695-701
 9. Еврейското малцинство във варненския български периодичен печат от втората половина на 19 – началото на 20 век. – Сборник с доклади от Национална научна конференция „Град и памет“ , Пазарджик, 13-14 октомври 2011, Пазарджик, 2012, ISBN 978-954-91740-9-0, с. 438-445
 10. Bulgarian Foreign Policy on the Middle Eastern Deadlock at the end of the 1960s and early 1970s. – Les Cahiers Irice, 2013, 10: Les pays d’Europe orientale et la Mediterranee. Relations et regards croises (1967-1989). Actes du Colloque international co-organisé par l’UMR IRICE et le RICHIE, 2 et 3 Fevrier 2012. ISSN : 1967-2713, рp. 25-37
 11. Lebanon in the Bulgarian Foreign Economic Policy in the 1960s and the еarly 1970s. – In: Regions, borders, societies, identities in Central and Southeast Europe, 17th-21st centuries. Bulgarian-Hungarian History Conference, Sofia, 16-17 May 2012. Papers. (Eds. Penka Peykovska, Gabor Demeter). Sofia-Budapest. 2013, pp. 307-317
 12. Въображаемите граници на епохите и културите: Саша Попов. – В: Въображаемото: исторически, социален и културен феномен. Въображаемото и културните фефеномени на Варна. Материали от ХХ Летни научни срещи, Варна, 15-16 юни 2012, с. 136-147
 13. Nourishing political and sectarian polarization: the Soviet bloc foreign policy in the Arab Middle East. – Presentation before the Fourth World congress for Middle Eastern Studies, Ankara, 18-22 August 2014
 14. Moscow and its favourite lackey, Sofia: the main illusions of the junior partner in the Soviet bloc. – Presentation before the Fourth European congress on World and Global History, Paris, 4-7 September 2014
 15. Социализъм: национализъм: ислям. Модификациите в българската идеологическа и политическа линия в арабския свят (края на 40-те–средата на 70-те години на ХХ в.). – В: Сборник с доклади от Трети международен конгрес по българистика, организиран от СУ „Св. Кл. Охридски”, Българска академия на науките, Държавна агенция „Архиви”, Министерство на образованието и науката и Столична община, София, 23-26 май 2013 г., 17 с., под печат
 16. Българската външна политика в Арабския Близък изток (края на 40-те – средата на 70-те години на 20 век). – ИПр., 21с., приета за печат
 17. Българската външна политика в Арабския Близък изток (средата на 70-те – края на 80-те години на 20 век). – ИПр., 24с., приета за печат
 18. Газови проекти на Русия и Турция в контекста на сирийската гражданска война. – В: Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема : Регионални проблеми и сътрудничество: Русия, България и Турция на Балканите, Черноморския регион и Кавказ, 11-12 септември 2013г., организирана от Институт по Балканистика с център по тракология – БАН, 16 с., приета за печат
 19. Пълзящата миноритизация на османското наследство (Балканските войни, кореспонденцията Мак Махон-Хюсейн, Балфуровата декларация).– В: 100 години от Балканските войни. Международна научна конференция, 11 ноември 2013г., София, 2015, с. 152-162
 20. Българската преса и обществеността за иракското общество, режима на Саддам Хюсейн и военния конфликт в Персийския залив 1990-1991.– Bulgarian Historical Review, 16 с., приета за печат
 21. Палестински проекции на съветско-българското партньорство (1974–1978). – В: Сборник с доклади от международна научна конференция, „135 години по-късно: България- Русия-Евразия”, 27 февруари – 1 март 2013г., 20 с., под печат
 22. Българската държавно-партийна линия и арабските компартии по палестинския проблем (средата на 60-те – началото на 70-те години на 20 век). – ИПр., 25с., приета за печат
 23. Сирия във външноикономическите проекти на Народна република България  за проучване, разработка и доставки на нефт и газ. – Сборник: „Индустрия, технологии и иновации: историческият опит на българите и приносът на габровци”, Габрово, септември 2013, 15 с., приета за печат

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. Владимир Мигев. Полската криза, „Солидарност“ и България (1980-1983). София, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2008, 360 с. В: ИПр., 2009, кн. 3-4, ISSN 0323-9748, с. 235-241
 2. Христина Мирчева. Вулканичната зона на Персийския залив 1980-1991 (Регионални конфликти в Азия). С: Везни-4, 2011, 292с. В: ИПр., 2011, кн. 3-4, ISSN 0323-9748, с. 305-308
 3. Христина Мирчева. Российская федерация в динамичном мире новейшего времени (историко-политоллогическое исследование). София: Везни-4, 2010, 336с. In: Bulgarian Historical Review, 2011, 3-4, ISSN 0204-8906, с. 213-219

Г. ДРУГИ:

Лекция на тема: „Сирия във външната политика на НРБ“ в рамките на семинар, организиран от ИИИ – БАН : „Актуални проблеми на историята и историографията“