Валери Стоянов

Valeristica Polyhistorica, т. 1

 София: Институт за исторически изследвания при БАН, 2011, 534 с.

Съдържание

Предговор

Vorwort

 • Евразийският свят до появата на тюрките
 • Етнонимът "българи" в светлината на една еволюционна теория
 • Die Struktur und Bedeutung des bulgarischen Ethnonyms im Lichte einer Evolutionstheorie
 • За куманския етноним и неговата интерпретация
 • Cumanian Anthroponymics in Bulgaria during the 15th Century
 • Куманите в българската история
 • Die russische Historiographie über die Kočevniki - ein Beitrag zur Ideengeschichte des späten Zarenreichs
 • Към въпроса за характера на степната номадска държава и модела на        х[с]иунг-ну
 • Бележки относно корелацията между хуни  и  х[с]иунг-ну   (Към историографията на въпроса)
 • Кратки бележки относно произхода на орхоно-енисейското писмо
 • Още за писмените знаци върху пръстена от с. Хотница (+ Началото под знака на Лъва)
 • Хронология и периодизация в историческото познание като опит за осмисляне на вечността

Авторски монографии

 

ISBN - 978-954-2903-04-8 (т. 1)