Валери Стоянов

Bulgaro-Turcica 2. Турското население в България между полюсите на етническата политика.

 София: Издателство ЛИК, 1998, 251 с.

 

Предговор

 

1.  Историко-теоретиЧеските аспекти на проблема.

 

2.  Българските турци и мюсюлмани до краЯ на Втората световна  война.

 

3.  От национално малцинство към етнокултурна анихилациЯ.

 

4.  „ВъзродителниЯт процес“ и българо-турската конфронтациЯ (1985-1989).

 

Послеслов

 

Приложения:

 

I.   Численост на турското население в България.

II.  Изселвания на турци от България.

III. Етнически състав на населението в България към 4 декември 1992 г.

IV. Индекс на цитираните автори.

V.  Съкращения.

 

 

     ISBN  945-607-121-8