Валери Стоянов

Куманология: Историографски ескизи, т. 1

 София: Институт по история при БАН, 2009, 392 с.

     Предговор

 • На прага на новото време. Куманите в библейската традиция
 • Куманската тема в географските и историческите трудове през ХVІІІ в.
 • А. Шльоцер - "баща" на източноевропеистиката
 • Куманският речник на Петрарка
 • Половците в руската историопис
 • Европейската представа за куманите през ХІХ в.
 • Codex Cumanicus на граф Геза Кун
 • П. Голубовски и куманите-половци
 • Разширяване на проблематиката в началото на новия век
 • Codex Cumanicus в "епохата" на Вили Банг
 • Тюркизмите в Слово о полку Игореве
 • Приносът на Маркварт за осветляване на куманския проблем
 • Куманският "кодекс" през първата половина на ХХ в.
 • "Куманизми" в източноевропейската ономастика
 • Куманите в историческия дискурс
 • Д. Расовски - "върхът" на руското куманознание

     Приложение - Индекс на цитираните автори

     Резюме на немски език: Die Kumanologie - Historiographische Skizzen, Bd. I

     Съдържание / Inhalt

 

 

 

  

ISBN - 978-954-92267-4-4 (т. 1)