Валери Стоянов

Bulgaro-Turcica 1.  Етнонимът „българи“. За българо-тюркските смешения.

София: Издателска къща Огледало, 1997, 95 с.

 

Етнонимът „българи“ в светлината на една еволюционна теориЯ

 

За българо-тюркските смешениЯ и произхода на турското малцинство