Валери Стоянов

Дипломатика на средновековните извори. Владетелски документи.

 София: Издателство на БАН, 1991, 263 с.

 

Увод

I.     ДИПЛОМАТИКАТА КАТО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА.

1.    Основни положения. Предмет, методи и задачи.

2.    Развитие на дипломатическите проучвания в Европа.

3.    „Ориенталската“ дипломатика.

II.  ДИПЛОМАТИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЦАРСКИ ГРАМОТИ.

1.    Българската дипломатика и средновековното българско документопроизводство.

2.    Външни белези на средновековните български документи.

3.    Структура и дипломатически формуляр на средновековните български документи.

4.    Автентичността на средновековните български грамоти.

III. ДИПЛОМАТИКА НА ОСМАНОТУРСКИТЕ СУЛТАНСКИ ДОКУМЕНТИ.

1.    Османотурската дипломатика и нейното развитие.

2.    Османотурските документални извори.

3.    Султанските документи:

        А. Категория «nāme»

        Б. Категория «hükm»

        В. Категория «berāt».

4.    Особености на дипломатическия формуляр в протокола на султанските документи:

        А. Инвокация.

        Б. Интитулация.

        В. Инскрипция:

1.    Група «dustūr»

2.    Група «emīr»

3.    Група «iftihār»

4.    Група «fahr, mefhar, mefāhir»

5.    Група «aqdā»

6.    Група «qudvet»

7.    Група «varia».

 Г. Салютация.

 Д. Транзиция.

 Е. Нотификация.

5.    Формални елементи в същинския текст и есхатокола на документите:

        А. Експозиция.

        Б. Диспозиция.

        В. Санкция и коминация.

        Г. Короборация.

        Д. Датация.

        Е. Владетелският „подпис“ - туграта.

 

Индекс на цитираните автори

Съкращения

Резюме на руски език

Резюме на английски език

Резюме на немски език

     ISBN  954-430-064-3