Валери Стоянов

Куманология: Опити за реконструкция

 София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2006, 358 с.

Предговор (Е. Грозданова)

Встъпителни думи

Кумани и куманология – параметри на една научна област    

Куманският етноним – съвместяване на несъразмеримото     

В търсене на първообраза; проблемът сери - сири

Взаимоотношението между сири,  кимеки  и  кипчаки          

Във „врящото гърне” на Средна Азия                                      

Кунската миграция на запад – извори и интерпретация          

Локализиране и диференциране на куманите в Източна Европа 

Социално-икономическа организация; въпросът за държавността

Стопанство и военно дело; материална и духовна култура     

Приложения

       Хронологичен обзор (744 – 1770 г.)

       Показалци

                Етнически и етнополитически названия

                Лични имена

                Географски и политически обозначения

                Термини и глоси                                             

       Съкращения                                                                         

     Библиографски съкращения                         

      Названия на езици                                         

      Други                                                            

       Библиография                                                                      

Резюме на немски език: Die Kumanologie. Rekonstruktionsversuche

  

     ISBN - 10: 954-322-081-6

       ISBN - 13: 978-954-322-081-6