ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Начало      Добре дошли в сайта на Института за исторически изследвания при БАН                           

 

 Обща История Контакт

  Обновена: 11.09.2018 г.  
 

      Институтът по история при БАН е основен научен център за фундаментални и специализирани изследвания по проблемите на българската история, както и на някои въпроси от общата история. Той координира научните изследвания по тази проблематика в страната. Издава многотомната "История на България" и "Извори за българската история", (в това число: Гръцки, Латински, Турски, Немски, ЧешкоСловашки и Еврейски извори за българската история). Издава поредици "Ивестия на Института по история", "Изследвания по българска история", "Помощни исторически дисциплини", "Etudes Historiques", "Byzantntinobulgarica", както и академичните списания "Bulgarian Historical Review" и "Исторически преглед".
     Институтът по история е основан през 1947 г. В него са работили и работят едни от най-изтъкнатите български учени историци, получили международно признание, акад.Иван Снегаров, акад. Иван Дуйчев, акад. Димитър Ангелов, акад. Димитър Косев, акад. Христо Христов, проф. Александър Бурмов, проф. Иван Унджиев, проф. Христо Гандев, проф. Крумка Шарова, проф. Виржиния Паскалева, проф.
Вера Мутафчиева, акад. Константин Косев и др.
     В Института по история се разработват теоретични и специални проблеми на националната ни политическа, социална, религиозна и културна история от създаването на българската държава до наши дни, както и въпроси на световната история и международните отношения. Сравнително-историческите изследвания за ролята и мястото на България в световния исторически процес, за приноса на българската нация в културната съкровищница на човечеството са основни направления в научната дейност на Института по история.
Сложният път, извървян от българския народ, борбите за извоюване на национална самостоятелност, националният въпрос, проблемите на българите, останали извън територията на българската държава, отражението на историческото развитие върху съвременната съдба на българите и утвърждаването на националната идентичност са въпроси на задълбочено историческо дирене за поколения историци.
Учени от Института по история участват като експерти при разработването на проекти към държавни органи и институции, международни проекти и програми и др. Консултират се предавания в средствата за масово осведомяване, киното и др.
         
Повече за историята на Института >> "Половин век Институт по история при БАН" (Чл. кор. Георги Марков).

Представяне на ИИИ-БАН по BBT, 29 юли 2011 г.

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача