ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Архив - Документация - Атестации

 

 Документация Дисертации Фотогалерия

     
 

Обратно

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ИСТОРИЯ

КРИТЕРИИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО АТЕСТИРАНЕ НА УЧЕНИте И СПЕЦИАЛИСТИте ОТ ИНСТИТУТА

 

 ЛЕГЕНДА:

 (к) = коефициент

 Умножава се по броя на страниците от съответното изследване или вид дейност. Увеличава се с 50%, ако изследването е обнародвано или прието за  печат в чужбина.

 (т) = точки.

 Дават (отнемат) се за всяка отделна проява. Увеличават се с 50%, ако дейността е реализилана в чужбина.

БЕЛЕЖКА:

                   В сегашната атестация са залегнали като задължителни Общоакадемичните критерии за атестация на ПНЗ, приети на 44-то заседание на ОС на БАН от 22.03.1999 г., респективно на 49-то заседание на ОС на БАН от 07.06.1999 г. Те са допълнени съобразно научната област и специфика на дейността на Института с разработените през 1993 г. Критерии за атестиране, утвърдени заедно с методиката на заседания на НС на ИИст (протоколи № 1/0 от 06.12.1993 и № 01 от 11.01.1994 г.). По тези критерии е осъществена атестацията на учените от ИИст за периода 1994 – 1999 г.

      При посочване на непубликувани изследвания в случай, че ръкописът е принтиран от компютър, т. нар. „компютърни страници” да се приравнят към стандартните машинописни страници, като общият брой знаци с интервалите се разделя на 1800 знака за стандартната машинописна страница (или общият брой знаци се разделя на 30 реда на маш. стр. и после се дели на 70 знака на маш. ред). При възможност допълнително да бъде посочван броят на машинописните страници и на публикуваните вече трудове.

 

АТЕСТАЦИОННА КАРТА

 

ЛИЧНИ ДАННИ (трите имена; н. звание, н. степен, заемана длъжност, секция)

 

0. ДИСЕРТАЦИЯ (кандидатска, д-р; докторска, д. н.) – тема и дата на защита.

            к. 5  за непубликувана дисертация, защитена през разглеждания период.

 

1. НАУЧНА ДЕЙНОСТ

БЕЛЕЖКА:

А. ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ у нас и в чужбина.

                Да се дава пълна библиографска информация: оригиналното заглавие и превод (ако трудът е на чужд език); название на издателството; название на сборника или списанието, където изследването е публикувано; място и година на издаването; том №, книжка № на поредицата или списанието, в което материалът е отпечатан; страници (общ брой при монографии или „от – до” при останалите публикации; съответствие в машинописни страници). При съавторство, съ-съставителство или съ-редакторство да се посочват както личното участие на сътрудника в страници (общ брой, „от – до”; съответствие в маш. стр.), така и поименно останалите автори, респ. съставители или редактори. Да се има готовност при поискване да бъде представена всяка една от анонсираните публикации.

Б. НЕПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ у нас и в чужбина.

                Да се посочва точно заглавието в оригинал и превод (ако изследването е на чужд език), както и броят на машинописните страници на труда (след даване броя на „компютърните страници” те да се приравняват към машинописни); да се информира къде и кога изследването е прието за печат, къде и кога се намира под печат, като се предостави съответен официален документ за това (извадка от протокол с № и дата; служебна бележка от издателството; писмо от чужбина, че изследването е предложено или прието за печат и пр.). Всеки сътрудник на ИИст да има готовност при поискване да предостави копие на съответния манускрипт. При съавторство, съ-съставителство или съ-редакторство да се посочва личното участие в брой машинописни страници и имената на останалите автори, респективно съставители или редактори.

 

1.1.      НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ в специализирани списания и сборници – международни, чуждестранни и български (А – публикувани; Б – непубликувани).

                Тук се изброяват авторските студии и статии в многотомни издания, списания, тематични и други сборници; студии и статии, съдържащи документи с коментар; публикуваните доклади от конференции и други научни форуми; предговорите на монографии, на сборници и на многотомни трудове, на изворови издания и на академични учебници. При съавторство трябва да се посочват имената на останалите съавтори и личното участие на сътрудника в страници (според изискванията).

            а) в международни специализирани издания;

            б) в чуждестранни специализирани издания;

            в) в български специализирани издания.

                        А - к. 10         Б - к. 5                                  

1.2.      МОНОГРАФИИ.

                Да се изброяват отделно авторските и отделно колективните монографии; при втория случай да се посочват както имената на останалите съавтори, така също личното участие на сътрудника – в глави и страници (съобразно горепосочените изисквания).

          а) в чужбина;

            б) у нас.

                        А - к. 10         Б - к. 5

1.3.      ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ (локални, регионални, национални и международни научни конгреси, симпозиуми, конференции, сесии, срещи, кръгли маси и пр., проведени в чужбина и у нас).

                Да се посочва точното заглавие на доклада и броят на машинописните страници; вид и тема на научното мероприятие; дата и място на неговото провеждане. Ако докладът вече е публикуван или се намира под печат да се препрати съответно към № 1.1. при съблюдаване на необходимите изисквания. Да бъде отбелязано, когато сътрудникът е изнасял доклад в чужбина по лична покана.

а) Доклади на научни форуми, проведени в чужбина.

                   т. 150             (не се завишава с 50% - те са предвидени в броя точки)

б) Доклади на международни научни форуми, проведени у нас.

                   т. 100

в) Доклади на национални, регионални и локални научни форуми у нас.

                   т. 50

г) Участие в дискусии при проведени в чужбина и у нас научни форуми (къде, кога, какво?)

          (не се премират с точки)

1.4.      ЦИТИРАНИЯ в научни трудове от чуждестранни и български автори (без автоцитати и цитирания в дисертации от същото научно звено).

                Да се посочи кой труд на сътрудника от кого и къде е цитиран (пълна библиографска информация на цитиращия [срв. указанията към А], като се даде и страницата респ. № на бележката, където сътрудникът е цитиран). Накрая да се сумира броят на цитиранията –  у нас, в чужбина и общо.

1.5.      УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ (програми, договори, проекти, съвместни изследвания).

                Да се отбележи в какъв тип научна разработка участва сътрудникът (т.т. „а” – „г”) какво е точното название на проекта, програмата или съвместното изследване; от кого се организира, респ. кой е възложителят и какви са източниците на финансиране. Да бъде изяснено личното участие на учения в съответната разработка – ръководство и/или участие като автор, съставител, редактор и пр. При втория случай (участие) да се посочи названието (заглавието) на личната научна разработка и броят на машинописните страници (след даване на броя на „компютърните страници” те да се приравнят към машинописни) на авторския текст, респ. на съставения или редактиран материал.

                Изискванията и коефициентите за този вид дейност са както при Б („Непубликувани научни изследвания” – вж. 1.1., 1.2.; 1.10., 1.11.; 1.12.; 1.13., 1.14).

            а) програми;

            б) договори;

            в) проекти;

            г) съвместни изследвания.

                   к. 5 (автор); к. 1, к. 0.9 (състав.); к. 0.7 (ред.); к. 0.6, к. 0.01 (при 1.13, 1.14).

1.6.      УЧАСТИЕ В НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ с общонационално значение – програми, договори, проекти, съвместни изследвания с учени и колективи от други национални ведомства и организации:

                Да се отбележи в какъв тип научна разработка участва сътрудникът (т.т. „а” – „г”) какво е точното название на проекта, програмата или съвместното изследване; от кого се организира, респ. кой е възложителят и какви са източниците на финансиране. Да бъде изяснено личното участие на учения в съответната разработка – ръководство и/или участие като автор, съставител, редактор и пр. При втория случай (участие) да се посочи названието (заглавието) на личната научна разработка и броят на машинописните страници (след даване на броя на „компютърните страници” те да се приравнят към машинописни) на авторския текст, респ. на съставения или редактиран материал.

                Изискванията и коефициентите за този вид дейност са както при Б („Непубликувани научни изследвания” – вж. 1.1., 1.2.; 1.10., 1.11.; 1.12.; 1.13., 1.14).

            а) програми;

            б) договори;

            в) проекти;

            г) съвместни изследвания.

                   к. 5 (автор); к. 1, к. 0.9 (състав.); к. 0.7 (ред.); к. 0.6, к. 0.01 (при 1.13, 1.14).

1.7.      ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА от източници извън БАН във връзка с дейностите по т. 1.5. и 1.6. (по формите за годишните отчети).

1.8.      РЕЦЕНЗИИ и отзиви на монографии и други научни публикации в специализирани списания и сборници (А – публикувани; Б – непубликувани);

            а) в международни специализирани издания;

            б) в чуждестранни специализирани издания;

            в) в български специализирани издания.

                   А к. 10        Бк. 5       

1.9.      НАУЧНИ ИНФОРМАЦИИ и отзиви за проведени мероприятия, юбилеи и пр. (А – публикувани; Б – непубликувани);

          а) в международни специализирани издания;

            б) в чуждестранни специализирани издания;

            в) в български специализирани издания.

                   А к. 1           Бк. 0.5

1.10.    СЪСТАВИТЕЛСТВО И ПРЕВОД на поредица тематични и изворови сборници (А – публикувани; Б – непубликувани);

         а) съставителство;

                   Ак. 2           Б к. 1

         б) превод от стари и редки езици;

                   А к. 4           Б к. 2

         в) превод от други езици.

                   А к. 3           Б к. 1.5

1.11.    СЪСТАВИТЕЛСТВО И ПРЕВОД на самостоятелни издания на извори, мемоари, летописи, дневници и др. (А – публикувани; Б – непубликувани);

         а) съставителство;

         Ак. 1.8       Б к. 0.9

         б) превод от стари и редки езици;

                   Ак. 3.6       Б к. 1.8

            в) превод от други езици.

         Ак. 2.8       Б – к. 1.4

1.12.    РЕДАКТОРСТВО на многотомни и самостоятелни издания (вж. тук № 1.2.; 1.10.; 1.11. и 2.1., 2.3.1.; 3.1.-б) (А – публикувани; Б – непубликувани);

                   Ак. 1.4       Б к. 0.7

1.13.    БИБЛИОГРАФИИ, ХРОНОЛОГИИ, ПОКАЗАЛЦИ и др. под.

         А к. 1.2       Бк. 0.6

1.14.    АНОТАЦИИ НА АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ.

                   Ак. 0.02     Б к. 0.01   

1.15.    ОПИСИ НА МИКРОФИЛМИ и др. под.

         т. 10

1.16.    ПРЕВОДИ НА ТЕКУЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ в ИИст.

а) Преводи от български на чужд език.

         т. 25

б) Преводи от чужд на български език.

         т. 10

1.17.    РЕЦЕНЗИИ И ДОКЛАДИ върху: (точно посочване – автор, заглавие, брой маш. стр.)

1.17.1.      а) дисертационни трудове (кандидатски и докторски);

                 б) хабилитационни трудове;

                 в) монографични трудове, предназначени за печат.

                   т. 100

1.17.2.      а) дипломантски и курсови работи;

                 б) студии и статии, предназначени за печат;

                 в) трудове при вътрешносекционни обсъждания.

                   т. 50

1.17.3.      а) доклади пред НК на ВАК за даване на научни степени и звания

                        т. 25

1.18.    РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ за трудове на сътрудника у нас и в чужбина.       

          а) в чужбина;

            б) у нас.

(не се премират с точки)

 

2. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

2.1.      Научно-популярни КНИГИ, БРОШУРИ, ДИПЛЯНКИ и др. под. (с пълна библиографска информация – срв. тук 1 – А, Б; 1.2.).

         т. 200

2.2.      Публикации в периодичния МАСОВ ПЕЧАТ. Изнасяне на СКАЗКИ, лекции и доклади пред по-широка публика (с точни данни – къде, какво, кога?)

                   т. 25

2.3.      Участие в създаването на:

2.3.1.   енциклопедии, речници, справочници, учебници за средното образование и други видове научно-популярни издания с общонационално значение; (извън отбелязаните в № 1, № 2.1. и № 3.1.-б);

2.3.2.   музейни сбирки, научни колекции, изложби и други културни изяви с национално и международно значение;

2.3.3.   информационни продукти с международно и общонационално значение;

2.3.4.   научно-популярни издания, видео-, теле- и кино-филми и изяви, които популяризират дейността на БАН. 

                Да се посочва точно вид на изданието или информационния продукт, да се конкретизира личното участие на сътрудника в него и да се препраща евентуално (чрез вж.) към съответния раздел в № 1 – А (публикувани), Б - непубликувани или към № 2 (2.1. – 2.2.).

 

3. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

3.1.      ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ в ЦО-БАН и ВУЗ:

а) Цикъл от лекции, семинари, спецкурсове, упражнения и пр. (с точни данни – какво, къде, кога [„от” – „до”], колко [брой часове – семестриално, годишно, общо]);

                   т. 150

         б) Учебници и ръководства.

Да се изброяват отделно авторските и отделно колективните учебници и учебни помагала; при втория случай да се посочват както останалите съавтори, така също личното участие на сътрудника – в глави и страници, съобразно горепосочените изисквания за А (публикувани) и Б (непубликувани).

         А – к. 1.6       Б – к. 0.8

3.2.      РЪКОВОДСТВО на дипломанти, специализанти и докторанти:

          а) за нуждите на института;

            б) за други (външни) организации;

            в) от чужбива.

         т. 75 

3.3.      ДРУГА учебно-образователна дейност.

 

4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ.

4.1.      Участие в органи на управление, експертни комисии и съвети към БАН.

         т. 250

4.2.      Участие в организационни и програмни КОМИТЕТИ на международни и национални научни форуми.

         т. 200          (увеличава се с 50%, ако участието е реализирано в чужбина)

4.3.      Участие м научни и/или експертни СЪВЕТИ, КОМИСИИ и др. в областта на науката и висшето образование у нас и в чужбина (ВАК, СНС, НС, КС и пр.).

         т. 150          (увеличава се с 50%, ако участието е реализирано в чужбина)

4.4.      Участие в органи на управление на научни УЧРЕЖДЕНИЯ, организации и ВУЗ у нас и в чужбина (ръководство на институт, секция, катедра, проблемна група и пр.).

         т. 100          (увеличава се с 50%, ако участието е реализирано в чужбина)

4.5.      Участие в РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ на национални, чуждестранни и международни научни издания.

         т. 50            (увеличава се с 50%, ако участието е реализирано в чужбина)

4.6.      СЕКРЕТАРИ на НК, СНС, НС, ОС и на секции. ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ на многотомни и самостоятелни издания.

         т. 25

4.7.      ПРИДРУЖИТЕЛИ на чуждестранни учени.

         т. 10

 

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ, осъществявана в качеството на учен от БАН:

5.1.      Участие в ДЪРЖАВНИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ органи.

         т. 150

5.2.      Участие в национални и международни съвети, комисии и други ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ.

         т. 150          (увеличава се с 50%, ако участието е реализирано в чужбина)

5.3.      ЕКСПЕРТНА, КОНСУЛТАНТСКА и друга подобна дейност в помощ на институции и органи на управление.

         т. 150          (увеличава се с 50%, ако участието е реализирано в чужбина)

5.4.      Подготовка на експозиции; оценка на архиви и др. под. (с препратка към 2.3.).

                   т. 50 

5.5       Консултации за филми; участие в радио- и телевизионни предавания (с евентуална препратка към 2.3.).

         т. 50

 

6.  Получени международни, национални и вътрешно-академични ОТЛИЧИЯ.

 

7.  ОЦЕНКА за дейността на учения от неговия ръководител. 

 

 

                    Дата: ...........                                                                                                 Подпис: ...........

 

 

 

Промени в атестационната карта

(съгласно решенията на НС на ИИст от 29.03.2005)

 

За т. 1.3. Доклади на научни форуми (...)

         А. Доклади на научни форуми, проведени в чужбина

                   т. 125

         Б. Доклади на международни научни форуми, проведени у нас

                   т. 100

         В. Доклади национални, регионални и локални...

                   т. 75

Т. 1.10. Съставителство и превод на поредици и самостоятелни тематични и изворови сборници (...)

         Б. Превод от стари и редки езици

                   А. – к. 5               Б. – к. 2,5

Т. 1.11.  .........................  (отпада извори)

Т. 1.17. Рецензии върху: (...)

    1.17.1.     А. Хабилитационни трудове – т. 120

                   Б. Дисертационни трудове    – т. 100

                   В. Монографични трудове    – т. 100

4.       Научно-организационна и административна дейност

4.2.             т. 150

4.3.             т. 200

4.4.             т. 150

4.5. Участие в редакционни колегии на национални, чуждестранни и международни периодични и самостоятелни научни издания

         А. Периодични издания        – т. 100

         Б. Самостоятелни издания    – т. 50

5.3. Експертна, консултантска и друга подобна дейност в помощ на институции, органи на управление и неправителствени организации

5.4. Подготовка на експозиции ...

         т. 100


Обратно

 

 

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача