Кръгла маса „Реформите в България, Източна Европа и перспективите за тяхната съвместно изследване в България и Китайската народна република”

Днес на 9 октомври в Института за исторически изследвания се проведе Кръгла маса, посветена на реформите по време на социализма в България, Източна Европа и тяхното изследване в България и Китай. В нея взеха участие учени от Института за исторически изследвания, ИФ  на СУ и НБУ, както и китайските гости от Института за световна история към Китайската академия за социални науки.

Проф. Хуан Лифу, заместник директор на Института за световна история към Китайската академия за обществени науки, представи подробно двата големи проекта на секцията ” История на Русия и  Източна Европа след Втората световна война”: „Реформи и социална стабилност в СССР и в Източноевропейските страни” и „История на държавната трансформация и съвременното положение в страните от Източна Европа”. По тези проекта китайските изследователи изразиха желание за сътрудничество с Института за исторически изследвания по подобие на  сътрудничеството, което имат с Института за история към УАН и с полските и руските историци.

Доц. д-р Илияна Марчева, ръководител секция „История на България след Втората световна война” в ИИИ-БАН запозна аудиторията с най-основните проявления на реформаторските вълни по времето на управлението на Тодор Живков през 60-80-те години.

Ас. д-р Евгений Кандиларов от секцията „История на България след Втората световна война” в ИИИ-БАН обърна вниманието върху последната реформена вълна по време на т.нар Живково преустройство и значението в тая връзка на отношенията между КНР и НРБ през 80-те години на ХХ век.

Проф. д-р Евгения Калинова от ИФ на СУ очерта политиката на БКП към интелигенцията 1944-1989 като най-важна част от политиката за управление на обществото по време на социализма и особено по време на реформите.

Доц. д-р Наталия Христова от НБУ продължи темата като представи доклад за българските интелектуалци 1987-2013 и смяната на ролите и на знаковите личности.

Гл. ас. д-р Детелина Динева от секция „История на света и международните отношения” към ИИИ- БАН очерта общите черти и особеностите на разговорите на Кръглата маса в Полша, България, Чехословакия и ГДР като трамплин към трансформацията в тези страни.

В разговорите по тези и други теми, засягащи начина на изследванията, изворовата база, възможностите за бъдещо сътрудничество взеха участие и проф. Ли Жуй и д-р Лиу Фан и директорът на ИИИ – БАН проф. д.и.н Илия Тодев и замeстник- директорът доц. д-р Тамара Стоилова, както и другите участници и гости на Кръглата маса.

Кръглата маса бе поздравена от акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН.