На 06.11.2014 г. в Института на национална история в Скопие се състоя втора работна среща по съвместния българо-македонски проект „Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 – началото на 20 век” с ръководители проф. дин Илия Тодев, директор на Института за исторически изследвания при БАН и проф. д-р Драги Ѓоргиев, ръководител на Института на национална история в Скопие. В срещата взеха участие учени от Института на национална история в Скопие, Института за исторически изследвания при БАН, Кирило-Методиевския научен център към БАН и Института за изследване на населението и човека при БАН.

Участниците в срещата представиха основни проблеми от своите изследвания по тематиката на проекта. В хода на проведената дискусия бе констатирано, че редица от представените теми взаимно се допълват, което ще позволи съпоставянето на важни аспекти от модернизационните процеси на Балканите през XIX – началото на XX век.

По време на работната среща беше обсъдена предстоящата дейност по проекта. През следващата 2015 г. в България ще бъде проведена научна конференция, на която ще бъдат представени проучванията на изследователите по темите на проекта.