Ранното християнство, Юстиниан и Юстиниана Прима
Извори, историческа памет и нейната употреба

На вниманието на читателя се предлага опит за преосмисляне проблема за архиепископията Юстиниана Прима, учредена от Юстиниан Велики в префектура Източен Илирик през VI век, както и връзката ѝ с ранното християнство на Балканите. Поставените въпроси се разглеждат в контекста на политиката на императора, на спецификата на местните църкви в Илирик, основани от ап. Павел и на съперничеството между църквите в Рим и Константинопол в борбата за овладяване на илирийските диоцези. Изследвани са мотивите, ръководили Юстиниан при учредяването на архиепископията, нейния характер, както и причините за скорошното ѝ разтуряне.

Търсят се проекциите на Юстиниана Прима в идейно отношение през следващите векове, както и отговор на въпроса: „Кои са реалните наследници на Първа Юстиниана?“, а също така и има ли зад събитийната реалност и друг – духовен подтекст и послание към поколенията.

Специално внимание се отделя на някои извори, дадени за пръв път в български превод, отнасящи се до личността и делото на самия Юстиниан и неговата религиозна политика.

Разглежда се и проблемът за ранното християнство и корените му в хилядолетните мистериални местни култове, както и естеството на конфликта между това християнство и официализиращите се църкви и Рим и Константинопол. Търсят се причините за изкривяването на Христовото Слово и подмяната на основни негови положения с неверни тези, като се разглеждат и някои примери в това отношение и някои умишлено вкарани погрешни тези, силно деформиращи Словото на Спасителя.

Прилага се и илюстративен материал, свидетелстващ за характера на църквите от последованието на ап. Павел и родството им с мистериалната местна култура от миналото.

Накрая в един Послеслов се прави опит за излагане на някои разсъждения на автора по посока на смяна на парадигмата на изследване на човека и неговите общества в един по-широк и многопластов контекст. Тази нужда е провокирана от комплексността на темата. При това в тази тема се намесват и едни други измерения от по-висш порядък.