История на Българската академия на науките, част първа (1869-1947)

„История на БАН”, част първа, на академичното издателство „Проф. Марин Дринов” и издателска къща Тангра ТанНакРа вече е на книжния пазар. Историята, дело на учени от Института за исторически изследвания, обхваща периода от основаването на Българското книжовно дружество през 1869 г. в Браила до 1947 г., когато в сила влиза нов закон за БАН и започват сериозни трансформации в организацията на науката в България. Книгата е под общата редакция на проф. д. и. н. Илия Тодев, който е автор и на уводната част. Автор на първа глава, в която се разглежда основаването на Книжовното ни дружество, създаването на неговия първи устав, началото на издаването  на „Периодическо списание”, както и целият негов Браилски период,  е  д-р Димитър Христов.

Втората глава започва от 1878 и завършва до 1911 г. В нея са представени пренасянето центъра на Книжовното дружество от Браила в София, изграждането на първата част от дружествената сграда, борбите за оцеляване; трудностите по пътя към преустройство и преобразуване на Книжовното дружество в Академия на науките, изработването на новия устав и новия закон за БАН. Тази глава е написана от проф. д-р Йорданка Гешева.

Последната глава обхваща периода от 1912 до 1947 г. и е онасловена „Развитие между две промени” – това е времето от преобразуването на Дружеството в Академия на науките до януари 1947 г., когато за учените и за тяхната институция настъпват съществени промени. Отделено е място и за кратковременното преустройство на БАН в Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ); разгледани са проблемите и постиженията на учените в годините на войните 1912-1918 и 1939-1945 г. и в междувоенния период. Автор на тази глава е ас. Николай Поппетров.

Книгата е с резюме на английски език, с хроника и библиография и е богато илюстрирана. Илюстративният материал е издирен и предоставен за печат от Научния архив на БАН. Академичното издателство предлага и електронен вариант на изданието, който може да се види на адрес: http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1193