Електронен вариант на „История на БАН”, част първа (1869-1947)

Преди дни Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ пусна от печат електронен вариант на „История на БАН“, част първа. Историята, дело на учени от Института за исторически изследвания, обхваща периода от основаването на Българското книжовно дружество през 1869 г. в Браила до 1947 г., когато в сила влиза нов закон за БАН и започват сериозни трансформации в организацията на науката в България. Книгата е под общата редакция на Илия Тодев, който е автор и на уводната част. Автор на първа глава, в която се разглежда основаването на Книжовното ни дружество, създаването на неговия първи устав, началото на издаването  на „Периодическо списание“, както и целият негов Браилски период,  е Димитър Христов.
Втората глава започва от 1878 и завършва до 1911 г. В нея са представени  пренасянето центъра на Книжовното дружество от Браила в София, изграждането на първата част от дружествената сграда, борбите за оцеляване; трудностите по пътя към преустройство и преобразуване на Книжовното дружество в Академия на науките, изработването на новия устав и новия закон за БАН от началото на 1912 г. Тази глава е написана от Йорданка Гешева. Последната глава обхваща периода от 1912 до 1947 г. и е онасловена „Развитие между две промени“ – това е времето от преобразуването на Дружеството в Академия на науките до януари 1947 г., когато за учените и за тяхната институция настъпват съществени промени. Отделено е място и за кратковременното преустройство на БАН в Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ); разгледани са проблемите и постиженията на учените в годините на войните 1912-1918 и 1939-1945 г. и в междувоенния период. Автор на тази глава е Николай Поппетров.

Книгата е с резюме на английски език, с хроника и библиография и е богато илюстрирана. Илюстративният материал е издирен и предоставен за печат от Научния архив на БАН.